Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-04-23 16:00

PostNord årsstämma 2015

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 23 april 2015. Stämman beslutade bland annat om omval av befintlig styrelse och att ingen utdelning ges till ägarna.

I sitt stämmoanförande konstaterade VD och koncernchef Håkan Ericsson att 2014 var ett händelserikt år med utmaningar och förändringar. Marknaden präglades av fortsatta minskningar av brevvolymer och hård konkurrens inom logistikbranschen. Under året genomförde PostNord stora omställningsprogram, en ny landsorganisation implementerades och en tydligare strategi infördes med mål att skapa rätta förutsättningar att bygga ett hållbart, starkare och ett mer integrerat PostNord under ett gemensamt varumärke. Koncernen redovisade ett otillfredsställande resultat för året, vilket är grunden till beslutet om att ingen utdelning kommer att ges. De ekonomiska målen som beslutades på förra årets stämma är långsiktiga med avsikt att uppnås inom 3 – 5 år. VD och koncernchef sammanfattade att bolaget nu är på rätt väg, med rätt organisation och ett snabbare tempo med full fokus på de strategiska prioriteringarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Michael Birch, Selskabsdirektör vid Transportministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, Departementssekreterare vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2014 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Magnus Skåninger och Anitra Steen.

Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma.

En fullständig film från stämman kommer inom kort att finnas tillgänglig på www.postnord.com samt även ett fullständigt protokoll och VD och koncernchefen Håkan Ericssons anförande.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, 16.00 CET


Senast uppdaterad: 2015-04-23 16:00