Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2016-12-23 14:15

PostNord ser gärna tuffare lagstiftning inom åkerinäringen

I dagens Svenska Dagbladet finns två artiklar om åkerinäringen där PostNord omnämns. Med anledning av uppgifter som framkommer i artiklarna kommer PostNord, utöver de löpande kontroller som kontinuerligt genomförs, att göra en särskild kontroll av att utpekade företag följer nationella bestämmelser, EU-regler och PostNord leverantörskod och Code of Conduct. I övrigt hänvisas till det blogginlägg som PostNord publicerade imorse.

BLOGG

2016-12-23 09:32

I Svenska Dagbladet idag den 23 december går det att läsa två artiklar om hur PostNord utför en del av sina transporter via svenska eller utländska åkerier och bemanningsföretag. Med anledning av dagens artiklar vill vi göra följande förtydligande.

Logistikmarknaden är en mycket konkurrensutsatt marknad med låga marginaler och stark prispress. Därför agerar vi som resten av logistikmarknaden för att överhuvudtaget vara konkurrenskraftiga. Vad gäller längre transporter mellan våra terminaler i Sverige så är de ofta sammankopplade med transporter från våra terminaler till utlandet. Vid anlitande av underleverantörer för dessa transporter kräver vi att åkerierna vi anlitar följer nationella bestämmelser och EU-regler. De ska också följa vår leverantörskod. I likhet med övriga logistikaktörer på marknaden kräver vi inte att åkeriföretagen som utför dessa transporter har kollektivavtal. 

Konkurrensneutralitet viktigt

Det är viktigt att det råder konkurrensneutralitet mellan de aktörer som agerar på marknaden. Vi ser gärna en tuffare lagstiftning, så länge samma spelregler gäller för samtliga aktörer på marknaden och det säkerställs att lagstiftningen efterlevs genom ökad kontroll. Tilläggas kan att PostNord har en mycket låg marknadsandel när det gäller transporter till kontinenten. Våra konkurrenter på den nordiska logistikmarknaden utför merparten av dessa transporter. 

PostNord följer upp leverantörerna 

PostNord är noga med att de åkerierna vi anlitar följer nationella bestämmelser och EU-regler. Utöver detta följer vi också upp våra underleverantörer genom revisioner, granskningar och genom att följa företagens kreditrating.

Kreditratingen består av många sammanvägda aspekter och ger en grund för hur ett företag sköter sina affärer. Via kreditrating får vi reda på om de till exempel drar på sig skatteskulder eller andra stora skulder. Om vi får signaler om att ett företag har problem tittar vi givetvis mer ingående på just det företaget.  Det har förekommit att vi avslutat samarbeten på grund av sänkt rating. 

Det har också hänt att vi har sagt upp avtal på grund av att underleverantören inte haft ordning på sin dokumentation. Det vanligaste skälet till att vi avslutar ett samarbete är dock att leverantören inte lever upp till våra kvalitetskrav, det vill säga att utförandet är för dåligt. 

Krav att följa Code of Conduct 

Arbetsförhållanden är en av de saker som följs upp i våra revisioner. Vi reviderar utifrån vår Code of Conduct, som alla underleverantörer ska följa, och revisionerna görs på företaget som helhet. Skulle vi på andra sätt mellan revisionstillfällena få indikationer på att något åkeri inte lever upp till våra krav hanterar vi det. 

Det händer lyckligtvis inte så ofta att vi behöver säga upp avtal på grund av grova felaktigheter, något som i år endast har inträffat en handfull gånger. En gång skedde detta på grund av dålig dokumentation och några gånger för att man brustit i säkerhetsrutinerna.  Man kan också komma ihåg att transportnätet med olika linjer är rörligt, och det sker förändringar i stort sett dagligen för att vi ska jobba så effektivt som möjligt. Leverantörer som inte kan hjälpa oss med det fasas ut. 

Våra underleverantörer kan inte utan vidare lämna våra uppdrag till någon annan. Om de ska göra det krävs skriftligt godkännande från PostNord. Det är ett sätt för oss att behålla kontrollen så långt det går. 


Senast uppdaterad: 2016-12-23 14:15