Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-02-10 08:30

Bokslutskommuniké 2016: Ny produktionsmodell införs i Danmark. Stärkt koncernfokus på slutkundens upplevda kvalitet ger resultat.

Oktober-december 2016

 • Nettoomsättning 10 355 (10 434) MSEK.
 • Rörelseresultat -1 012 (-284) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 242 (501) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -1 254 (-785) MSEK.
 • Periodens resultat -1 375 (-337) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,69 (-0,17).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 424 (900) MSEK.

Januari-december 2016

 • Nettoomsättning 38 478 (39 351) MSEK.
 • Rörelseresultat -1 083 (564) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 500 (927) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -1 583 (-363) MSEK.
 • Periodens resultat -1 583 (278) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,79 (0,14).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 321 (1 585) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

PostNords resultat påverkas fortsatt av kraftigt vikande brevvolymer, främst i Danmark. Den snabba digitaliseringen har medfört en dramatiskt negativ volym- och resultatutveckling för den danska verksamheten. Beslut har fattats att införa en ny och för framtiden finansiellt hållbar produktionsmodell.

I Danmark, där danska statens digitaliseringsagenda har gjort landet till det sannolikt mest digitaliserade landet i världen, fortsätter volymfallet i brevaffären i tilltagande omfattning. Under 2016 minskade mängden övernattbefordrade brev mycket kraftigt och sedan år 2000 har volymen minskat med cirka 90 %. Med den nya postlagen från 2016 finns nu regulatoriska förutsättningar på plats för att på ett effektivare sätt kunna anpassa den danska verksamheten till de volymer som ska förmedlas. PostNord har därför beslutat om ytterligare åtgärder genom att en ny produktionsmodell ska införas. Omställningen av PostNord Danmark kommer att ta flera år att fullt ut genomföra och väntas medföra stora omställningskostnader och förluster under omställningsperioden. Kostnaderna är främst relaterade till de särskilda avtal som tecknades med medarbetarna i samband med bolagiseringen av Posten i Danmark. Under fjärde kvartalet har en nedskrivning gjorts av goodwill relaterad till den danska verksamheten samt vissa tillgångar hörande till brevverksamheten i Danmark.

Att leverera marknadsledande kvalitet är ett mycket prioriterat område och under kvartalet har kvalitetsnivån på huvudprodukterna stärkts jämfört med samma tid förra året. PostNord koncernen har dessutom ytterligare ökat fokus på slutkundens upplevda kvalitet (Customer Experience), bland annat genom implementering av ”PostNord Lyssnar” i den svenska organisationen. Resultatet har blivit en fördjupad förståelse för hur vår kunds kund, mottagaren, upplever sina kontakter med PostNord och har även resulterat i kvalitetshöjande åtgärder. Mätningarna visar på en positiv utveckling. ”PostNord Lyssnar” införs även i de andra huvudmarknaderna under första kvartalet 2017.

PostNords jämförbara nettoomsättning minskade med 2 % under fjärde kvartalet, vilket främst förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 10 %, varav 7 % i Sverige och 23 % i Danmark. Till viss del kompenseras detta av den fortsatt kraftiga tillväxten inom e-handeln. Volymerna för B2C paketen ökade med cirka 18 %. För helåret minskade jämförbar nettoomsättning med 3 %.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 242 (501) MSEK för kvartalet och till 500 (927) MSEK för helåret. Försämringen är främst hänförlig till effekten av de kraftigt vikande brevvolymerna i Danmark som inte kunnat mötas med tillräcklig anpassning på kostnadssidan. För helåret 2016 kommer resultatet till cirka 75 % från affärsområde e-Commerce & Logistics. De jämförelsestörande posterna om netto -1 583 (-363) MSEK för helåret är främst hänförliga till nedskrivningen av goodwill och vissa anläggningstillgångar i Danmark samt försäljningen av PostNord Strålfors utomnordiska verksamheter.

Den negativa utvecklingen för brevaffären är gemensam för alla nationella postföretag. Den innebär att affärsmodeller måste omprövas från grunden för att anpassas till den utveckling vi ser i Danmark, där brevet gradvis blir en nischprodukt. Denna utveckling ställer krav på anpassning av de postregulatoriska regelverken. I Sverige minskar brevvolymerna i ökande takt och nya statliga digitaliseringsinitiativ genomförs avseende myndigheters kommunikation med privatpersoner och företag. Vi ser med tillförsikt fram emot den proposition om en ny postlag som regeringen har aviserat till maj i år. Propositionen förväntas möjliggöra bättre förutsättningar för att kunna leverera en fortsatt god postservice i hela Sverige under rimliga ekonomiska villkor.

Vår omställning är även nödvändig för att skapa god lönsamhet i den växande och strategiskt mycket viktiga logistikaffären. Det är särskilt viktigt i det konsumentorienterade segmentet som främst drivs av den kraftigt växande e-handeln. PostNord har sedan länge haft en stark position som expert på e-handels logistik och är en ledande leverantör för branschen. Utvecklingen av vårt erbjudande sker nu utifrån ett ännu tydligare konsumentperspektiv.

De kraftfulla åtgärder som genomfördes under 2015 för att anpassa verksamheten i Sverige och Danmark resulterade i vissa kvalitetsproblem. Under sommaren och hösten 2016 blev också vår kvalitet, framför allt i Sverige föremål för granskning av såväl myndigheter som media och ägare. Vår kvalitet har under andra halvåret 2016 stärkts och ligger på en generellt god nivå även om det fortfarande finns förbättringsområden.

Med rätt prioriteringar, gedigen erfarenhet, ökad lyhördhet och en allt konkurrenskraftigare verksamhet är vi väl förberedda för att hantera det pågående paradigmskifte som postföretag i hela världen nu möter. Med beslutet att bygga en hållbar produktionsmodell för framtiden kommer PostNord ta nästa viktiga steg i att utvecklas till det ledande logistikföretaget för privatpersoner och företag i Norden.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2017-02-10 08:30