Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-04-28 08:30

Delårsrapport januari-mars 2017: Kvaliteten återigen på en hög nivå. Transformeringen för hållbar lönsamhet fortsätter

Januari-mars 2017

  • Nettoomsättning 9 348 (9 638) MSEK. 
  • Rörelseresultat 94 (300) MSEK.
  • Justerat rörelseresultat 191 (300) MSEK.
  • Jämförelsestörande poster netto -97 (-) MSEK.
  • Periodens resultat 16 (219) MSEK.
  • Resultat per aktie 0,01 (0,11) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 990 (189) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef 
Kvalitetsarbetet har givit resultat och vi håller åter en hög kvalitet. Den omfattande transformationen av vår danska verksamhet pågår och samtidigt genomförs ytterligare anpassningar av koncernens administrativa kostnader.

PostNords jämförbara nettoomsättning minskade med 4 % under första kvartalet och uppgick till 9 348 MSEK. Minskningen förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 8 %, varav 7 % i Sverige och 17 % i Danmark. Kalenderjusterat är volymnedgången i Sverige 10 % och 22 % i Danmark. Till viss del kompenseras detta av den fortsatt kraftiga tillväxten inom e-handeln med en volymökning för koncernen under kvartalet avseende B2C paketen med 10 %.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 191 (300) MSEK för kvartalet. De jämförelsestörande posterna om -97 (0) MSEK är hänförliga till omställningen till en ny produktionsmodell i Danmark. Redovisat rörelseresultat, EBIT uppgick till 94 (300) MSEK för kvartalet. Försämringen är hänförlig till lägre resultat i Danmark och Sverige, främst på grund av de lägre brevintäkterna. Cirka 85 % av koncernens resultat kommer från affärsområde eCommerce & Logistics.

Som en följd av den tilltagande digitaliseringen är en ny postlag i Sverige absolut nödvändig, då möjligheterna till ytterligare kostnadsanpassningar inom dagens ramverk är begränsade. Våra förväntningar är att den proposition som är aviserad till maj i år kommer att ge ett flexiblare och modernare regelverk som tar hänsyn till behovet av posttjänster och ge rätt förutsättningar för att hela Sverige ska ha tillgång till en god postervice under rimliga ekonomiska villkor.

Digitaliseringens kraftfulla effekter framför allt i Danmark, men successivt även i Sverige, har inneburit att affärsmodellen utmanats i grunden. PostNords strategiska inriktning är att transformera verksamheten till en nordisk konkurrenskraftig logistik- och kommunikationskoncern med starkt fokus på den växande e-handeln. Vi arbetar för närvarande med att etablera en ny produktionsmodell i Danmark, ytterligare reducera koncernens administrativa kostnader med över en miljard kronor samt att förbereda för att snabbt kunna implementera den nya svenska postregleringen när den träder i kraft.

Införandet av en ny finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark kommer att beröra cirka 3 500- 4 000 medarbetare under två till tre år. Omställningen bedöms medföra kostnader på cirka tre miljarder kronor, främst hänförbara till kostnader för avveckling av medarbetare med s.k. särskilda villkor. En dialog pågår med PostNords ägare om hur finansieringen av dessa kostnader skall hanteras.

Nöjda kunder och mottagare har högsta prioritet och genomsyrar vårt dagliga arbete. I den pågående transformeringen sätter vi vår kvalitet och våra kunder och mottagare i första rummet. Det är därför glädjande att våra kraftfulla insatser för att förbättra vår leveranskvalitet ger mycket goda resultat. I Sverige har kvaliteten förbättrats starkt månad för månad. I mars var kvaliteten för övernattbefordrade brev i Sverige 93,9 % och inom tre dagar 99,8 %. I Danmark var kvaliteten för standardtjänsten ’Brevet’, som ska levereras inom fem dagar, 96,5 %. Genom PostNord Lyssnar, som nu är i full drift, har vi kunnat förbättra den upplevda kvaliteten hos mottagarna inom flera områden.

Våra drygt 30 000 medarbetare gör alla varje dag ett fantastiskt arbete för att vi skall kunna leverera våra tjänster med hög kvalitet och med valfrihet för våra mottagare. 

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.30 CET. 

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2017-04-28 08:30