Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2017-03-28 12:00

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl. 09.00

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga torsdagen den 20 april 2017. Vänligen tag med legitimationshandling.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 A-aktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justerare

5.     Godkännande av dagordningen

6.     Beslut om närvarorätt för utomstående

7.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.     Framläggande av

        a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen,

        b)  hållbarhetsredovisningen, och

        c)   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.     Redogörelse för det gångna årets arbete

        a)  anförande av styrelsens ordförande,

        b)  anförande av verkställande direktören, och

        c)   anförande av bolagets revisor

10.   Beslut om

        a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

        b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

        c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

11.   Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

        a)  muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,

        b)  styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i PostNord AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt

        c)   framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

12.   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

13.   Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

14.   Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter

15.   Beslut om antal styrelseledamöter

16.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

17.   Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor

18.   Beslut om revisorsarvode

19.   Beslut om antal revisorer

20.   Val av revisorer

21.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2.          Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

10b).     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den

             fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 627 095 479 kronor, överförs till ny räkning.

12.        Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande

             befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om att fastställa riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Förslagets huvudsakliga innehåll:

  • Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” från den 22 december 2016.
  • I likhet med tidigare års riktlinjer ska den totala ersättningen till ledande befattningshavare vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Detta skall vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda, vilket den verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen.
  • I likhet med tidigare års riktlinjer ska för koncernchefen och andra ledande befattningshavare i PostNord-koncernen, som är anställda i Sverige, tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30 procent av den fasta månadslönen. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift.
  • I likhet med tidigare års riktlinjer är pensionsåldern för anställda i Sverige 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda enligt norsk arbetsrätt tillämpas norska bolagets kollektivavtalade pensionsordning och pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i Danmark ingår pension motsvarande 10 % i avtalad månadslön. Pensionsålder är i enlighet med dansk lagstiftning.
  • Med avsteg från tidigare års riktlinjer, som inte innehåller någon sådan begränsning, betalas avgångsvederlag som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

13.        Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande mm

Arvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:                                                    670 000 kronor

Styrelseledamot:                                                             290 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till styrelseledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode föreslås utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 800 kronor).

Kommittéarvodering föreslås utgå enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:                                   70 000 kronor

Revisionskommittéledamot:                                            55 000 kronor

Ersättningskommitténs ordförande:                                 37 500 kronor

Ersättningskommittéledamot:                                         25 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av Jens Moberg, Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard och Anitra Steen.

Torben Janholt och Magnus Skåninger har avböjt omval. Vidare har Mette Grunnet avgått i förtid. Någon ersättare till Mette Grunnet utsågs inte i samband med dennes avgång.

Som ny styrelseledamot föreslås Måns Carlson. Aktieägarnas förslag avseende val av ytterligare två nya styrelseledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Måns Carlson, född 1968, är civilingenjör med MBA-examen från INSEAD. Han är kansliråd vid enheten för bolag med statligt ägande vid Näringsdepartementet.

Till styrelsens ordförande föreslås Jens Moberg.

17.   Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och
revisor 

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor föreslås i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 6 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

_______________

Solna i mars 2017

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 12.00 CET.


Senast uppdaterad: 2017-03-28 12:00