Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-02-09 08:30

Bokslutskommuniké 2017: PostNord möter den starka e-handelstillväxten med ökad kapacitet och flexibilitet

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättning 10 083 (10 355) MSEK.
 • Rörelseresultat 272 (-1 012) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 272 (242) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto - (-1 254) MSEK.
 • Periodens resultat 207 (-1 375) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,10 (-0,69) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -181 (1 424) MSEK.

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättning 37 079 (38 478) MSEK.
 • Rörelseresultat -124 (-1 083) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 338 (500) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -462 (-1 583) MSEK.
 • Periodens resultat -337 (-1 583) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,79) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 361 (1 321) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

E-handelns accelererande tillväxt innebar volymrekord i fjärde kvartalet och för helåret 2017. Samtidigt fortsätter digitaliseringen att påverka brevvolymerna negativt. PostNord har en tydlig strategi för att möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Tillväxten inom e-handelsdriven logistik är mycket stark och koncernens e-handelsrelaterade B2C-volymer ökade med hela 19 % under fjärde kvartalet och med 14 % för helåret. Fjärde kvartalet är säsongsmässigt ett starkt kvartal sett till volymer, drivet av handelns initiativ Black Friday och den traditionella julhandeln. För helåret minskade totala brevvolymen med 9 %, varav 7 % i Sverige och 18 % i Danmark och jämförbar nettoomsättning med 4 % då logistiktillväxten inte kunde kompensera för lägre brevintäkter.

I oktober nåddes vi av ett viktigt och mycket välkommet besked från våra ägare. Den danska och svenska staten hade nått en överenskommelse angående finansieringen av omställningen till en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Överenskommelsen är villkorad av EU-kommissionens godkännande, som vi ännu inte erhållit. Den svenska regeringen beslutade dessutom att en ny postreglering skulle träda ikraft från och med 1 januari 2018. Den innebär tvådagarsbefordran som normaltjänst för frimärkta försändelser och att en engångsjustering av portot möjliggjordes. Dessa beslut var mycket viktiga för att PostNord skall kunna uppfylla samhällsuppdragen under rimliga ekonomiska villkor. 

PostNord Strålfors fortsätter att visa en stark resultatutveckling. PostNord Norge och PostNord Finland vände 2016 års förluster på helårsbasis till vinst. PostNord Sveriges försämrade resultat förklaras av sjunkande brevintäkter som inte kunnat kompenseras fullt ut med kostnadsanpassningar. PostNord Danmark möter de långtgående effekterna av digitaliseringen med den kanske största omställning som någonsin gjorts. Koncernens justerade rörelseresultat uppgick till 272 (242) MSEK för kvartalet och för helåret till 338 (500) MSEK. De jämförelsestörande posterna uppgick till - (–1 254) MSEK för kvartalet och till –462 (–1 583) MSEK för helåret och avser för 2017 i sin helhet kostnader relaterade till avveckling av anställda med så kallade särskilda villkor i den danska verksamheten. I avvaktan på EU-kommissionens besked om finansieringslösningen av omställningen i Danmark sker ingen ytterligare avveckling av medarbetare med särskilda villkor. Däremot fortsätter övergången till den nya produktionsmodellen i den danska verksamheten och den 21 januari 2018 infördes modellen för brevdistribution i hela Danmark. Resultateffekt erhålls dock först när vi kan reducera bemanningen fullt ut enligt plan, vilket sker när EU-kommissionens klartecken är på plats. 

Trots utökad bemanning för att säkerställa kvaliteten för brevdistributionen i Sverige var utfallet för fjärde kvartalet lägre än föregående år för övernattbefordran. Årsutfallet blev 90,4 % vilket vi inte är nöjda med men är högre än lagkravet på 85 %. I Danmark förbättrades kvaliteten för standardtjänsten Brevet till 95,1 % vilket är över lagkravet om 93 %. Paketkvaliteten var något lägre än förra året, till följd av den närmast explosionsartade tillväxten för e-handeln sista kvartalet. För att möta den e-handelsdrivna tillväxten pågår investeringar i ytterligare terminalkapacitet. Under andra kvartalet 2018 inviger vi vår nya paket- och godsterminal med distributionshub i Köge utanför Köpenhamn. Med sina 25 000 kvm är det vår största terminal i Danmark. I Sverige ökar kapaciteten när de nya terminalerna i Örebro och Växjö tas i drift under 2018.

Vårt målmedvetna hållbarhetsarbete sker inom flera områden. Sedan år 2009 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med hela 32 %. Under året intensifierade vi även arbetet med att nå en hållbar leverantörskedja. Cirka 180 leverantörer har antingen genomgått en självskattning eller blivit föremål för en platsrevision. Detta är en bra grund för vårt fortsatta arbete.

Med fullt fokus på fortsatt strategigenomförande har vi en mängd spännande saker på gång i arbetet med att utveckla PostNord till det bästa logistik- och kommunikationsföretaget i Norden. Inte minst inom vår tjänsteutveckling där vi förra året lanserat flera mottagaranpassade tjänster som ger ökad flexibilitet och service. PostNord-appen har cirka 1,4 miljoner användare i hela Norden och är mycket välanvänd, uppskattad och dessutom prisbelönt. Vi är helt inriktade på att successivt återvinna förtroendet från kunder och mottagare och att bygga en stark framtidstro bland våra medarbetare. 

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-02-09 08:30