Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-10-06 09:00

PostNord välkomnas till The Pathways Coalition

PostNord är, som den första logistikaktören, invalt som medlem i The Pathways Coalition. Koalitionen arbetar för att driva på omställningen till hållbara transporter. Målet är att skapa förutsättningar för den historiskt snabba omställning som krävs för ett fossilfritt kommersiellt transportsystem senast 2050.

Transporter är den näst största källan till globala koldioxidutsläpp. För att nå klimatmålen i Parisavtalet behöver de tunga transporterna bli helt fossilfria. För att lyckas krävs dramatiska förändringar inom alla sektorer i form av ny teknik, ny infrastruktur och helt nya affärsmodeller samt samarbeten mellan och inom flera branscher. Mot denna bakgrund startades The Pathways Coalition av parter som representerar olika delar av värdekedjan. Med PostNords medlemskap kompletteras arbetet med ett viktigt perspektiv – logistikoperatörens.

Koalitionen består sedan tidigare av E.ON, H&M Group, Scania, Siemens och Ericsson. Som första logistikaktör i koalitionen bidrar PostNord med viktiga insikter från transportområdet.

– Med PostNord ombord kommer vi nu kunna öka takten i förändringsarbetet. Vi behöver jobba i hela värdekedjan för att kunna driva omställningen mot ett hållbart transportsystem. Därför eftersträvar vi att ha med alla delar av värdekedjan – från transportköpare till logistikaktörer. Som Nordens största logistikoperatör har PostNord stor inverkan på branschen som helhet och är därmed en mycket lämplig representant i koalitionen. Det betyder otroligt mycket att få in en logistikaktör som förstår alla de operationella utmaningar som det innebär att övergå till fossilfria transporter, säger Anders Bylund, senior rådgivare på Siemens Nordic och ordförande i koalitionens styrgrupp.

PostNords hållbarhetsagenda är kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. År 2020 uppnådde koncerners sitt klimatmål att minska sitt koldioxidavtryck med 40 procent jämfört med 2009 års nivå. Målet nu är att alla koncernens transporter i Norden ska vara fossilfria till 2030. Medlemskapet i The Pathways Coalition är ett viktigt steg för att nå detta mål, eftersom PostNord genom samarbeten aktivt bidrar till att driva på omställningen av hela logistikbranschen.

– Jag är mycket glad över att PostNord, som första logistikaktör, är upptagna som medlemmar i The Pathways Coalition. Vi har en tydlig hållbarhetsagenda och samarbeten mellan olika aktörer är avgörande för att vi ska lyckas. Jag är övertygad om att vi med vår erfarenhet kan bidra med viktiga insikter till koalitionens arbete och därmed bidra till att driva på omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Annemarie Gardshol, PostNords VD och koncernchef.

Om The Pathways Coalition

The Pathways Coalition är ett samarbete mellan flera stora branschledare i värdekedjan för transporter, engagerade i att öka takten i arbetet att uppnå fossilfria tunga transporter. Det startades av E.ON, H&M Group, Scania och Siemens. Senare har även Ericsson anslutit och nu även den första logistikaktören – PostNord. Koalitionen träffas regelbundet för att utvärdera samarbetet och ta ut riktningen framåt. Medlemmarna i The Pathways Coalition har förbundit sig till samarbetets vision att nå full fossilfrihet senast år 2050, men även att bidra aktivt i samarbetet med resurser enligt de gemensamma besluten.

Läs mer om arbetet: About The Pathways Coalition

Bilder


Senast uppdaterad: 2021-10-06 09:00