Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-03-29 17:00

Komplettering av kallelsen till årsstämma i PostNord AB (publ), att hållas den 25 april 2023, kl. 16.00, på PostNords huvudkontor

Kallelse till årsstämman 2023, som publicerades den 22 mars 2023, får härmed kompletteras enligt följande.

Under rubriken Förslag till beslut ska punkten 2 (Val av ordförande vid stämman) och punkten 13 (Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande) kompletteras med följd att de har nedan innehåll:

 

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

 

 

13. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

 

Arvoden

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

 

Styrelsens ordförande:    726 000 kronor

Styrelsens vice ordförande:   542 000 kronor

Styrelseledamot:    324 000 kronor

 

Arvode föreslås utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (52 500 kronor).

 

Kommittéarvodering för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

 

Revisionskommitténs ordförande:   76 000 kronor

Revisionskommittéledamot:    59 800 kronor

 

Ersättningskommitténs ordförande:   38 600 kronor

Ersättningskommittéledamot:    25 800 kronor

 

Arvode föreslås inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

 

 

Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan suppleanter, varav fyra (4) nomineras av den svenska staten och fyra (4) nomineras av den danska staten.

 

Styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Omval föreslås av Hillevi Engström, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Sonat Burman Olsson, Susanne Hundsbæk-Pedersen och Erik Sandstedt för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

 

Charlotte Strand har avböjt omval.

 

Aktieägarnas förslag på ny styrelseledamot kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

 

Motivering avseende val av styrelseledamöter: De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompentens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

 

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christian Jansson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Christian Frigast, båda för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

 

De fullständiga förslagen till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com.

___________

 

Solna, den 29 mars 2023

 

 

PostNord AB (publ)

 

STYRELSEN

 

 

Kontaktperson Björn Bergman: Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2023 kl. 17:00 CET.

       


Senast uppdaterad: 2023-03-29 17:00