Kallelse till årsstämma i Posten Norden

Den 15 april 2011 klockan 11.30 äger Posten Norden ABs årsstämma rum på Posten Nordens huvudkontor, Terminalvägen 24 i Solna, Sverige.

Folketingsledamöter i Danmark och riksdagsledamöter i Sverige har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och via e-post till: ir@posten.se eller via post till: Posten Norden AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.postennorden.com.

 

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01