PostNord emitterar obligationer om 400 MSEK

PostNord AB har idag genomfört en emission av obligationer om totalt 400 MSEK. Obligationslånet är 6-årigt och förfaller den 12 juni 2019. Lånet löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR + 125 räntepunkter.

Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som PostNord etablerade i juni 2012 och som syftar till att ge ökad finansiell flexibilitet i genomförandet av koncernens strategi. PostNords MTN-program har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Transaktionen genomfördes av SEB och Danske Bank.

Obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01