PostNords årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Idag publiceras PostNords årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012.

Årsredovisningen beskriver koncernens utveckling under året och innehåller bland annat en genomgång av PostNords verksamhet, marknadsförhållanden samt koncernens strategi och mål.

- PostNord redovisade ett resultat för 2012 som präglas av de stora omställningar som koncernen har genomgått. Under året har implementeringen av koncernstrategin Roadmap PostNord 2015 fortsatt. Strategin syftar framförallt till att ompositionera verksamheten i förhållande till marknadsutvecklingen, säkra lönsamheten inom Mail och fortsatt expansion inom Logistik, kommenterar VD och koncernchef Lars Idermark i Årsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen beskriver PostNords hållbarhetsarbete, intressentdialoger och ambitioner för framtiden. I rapporten finns utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan.

Årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen finns tillgängliga i olika format och på tre språk på www.postnord.com/Investor-Relations.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2013, kl 10.00 CET.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden samt hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01