PostNord årsstämma 2016

PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 28 april 2016. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.

PostNord AB (publ) ägs till 40 % av danska staten och till 60 % av svenska staten och är moderbolag i PostNord-koncernen. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Den danska staten representerades på årsstämman av Carsten Marckstrøm Olesen, chefskonsulent vid Transport- og Bygningsministeriet i Danmark och den svenska staten representerades av Christine Leandersson, kansliråd vid Näringsdepartementet i Sverige.

Beslut fattade på årsstämman:

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för 2015 för PostNord AB samt för PostNord-koncernen.

Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelsen och VD beviljades ansvars­frihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde leda­möterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Torben Janholt, Magnus Skåninger och Anitra Steen. Stämman beslutade om nyval av Mette Grunnet som ledamot av styrelsen. Hon ersätter Sisse Fjelsted Rasmussen, som avböjt omval. Mette Grunnet är född 1967. Hon är civilekonom från Århus universitet och har en executive MBA. Mette Grunnet är VD för Primo Holding A/S, styrelseordförande i Genua A/S samt styrelseledamot i SPEKVA A/S, Frederiksen Scientific A/S, Spillehallen.dk A/S, Jysk-Fynsk Kapital A/S, Fasterholt A/S och Inter Primo A/S.

Vidare beslutade stämman omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa stämma.

Ett fullständigt protokoll kommer att publiceras på postnord.com.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2016-04-28 11:31