PostNord Strålfors Group AB (Strålfors) har för avsikt att sälja sina dotterbolag i Storbritannien, Polen och Frankrike

Under hösten 2015 beslutades att integrera Strålfors i PostNord-koncernen. Integrationsarbetet pågår och som ett led i detta har Strålfors för avsikt att sälja de verksamheter som ligger utanför Norden.

Strålfors har ingått ett avtal med AURELIUS Wachstumskapital om att sälja sina dotterbolag i Storbritannien och Polen. Strålfors har även diskuterat en möjlig försäljning av Strålfors dotterbolag i Frankrike med AURELIUS Wachstumskapital och dess partner Coliseum. Coliseum har utfärdat en option om att förvärva aktierna i bolaget. Försäljningen av Strålfors dotterbolag i Storbritannien och Polen är beroende av att vissa villkor uppfylls (t ex konkurrensverkets utlåtande i Polen).

– PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och Strålfors roll är att vara den ledande leverantören av kanaloberoende kundkommunikationslösningar. Det innebär att vi nu kommer att lägga allt fokus på våra verksamheter i Norden. Det innebär också att våra dotterbolag i Storbritannien, Polen och Frankrike kommer att få mycket bättre förutsättningar att utvecklas under en annan ägare, säger Annemarie Gardshol, CEO PostNord Strålfors Group AB.

– Vi är glada för att bli ny ägare till Strålfors verksamheter i Polen och Storbritannien. Tillsammans med ledningen och de anställda kommer vi att bygga vi från den befintliga affärsmodellen och kunderna samt utveckla nya aktiviteter, säger Carsten Adel-Hadi, CEO AURELIUS Wachstumskapital 

Bolagen i Frankrike, Polen och Storbritannien har cirka 400 medarbetare. I Frankrike har den obligatoriska informationsproceduren startas, som ett resultat av Coliseums option.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


 

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 10.00 CET.  

Senast uppdaterad: 2019-04-12 10:33