Kommentar med anledning av medieuppgifter om omställning av PostNords verksamhet i Danmark

PostNord påverkas, i likhet med alla postföretag, av den mycket snabbt tilltagande digitaliseringen vilken medför kraftiga fall i brevvolymerna. PostNord har därför under flera år genomfört mycket kraftiga anpassningar av verksamheten och bland annat minskat bemanningen med drygt 14000 anställda sedan bildandet av PostNord 2009 (varav drygt 6000 FTE de senaste 3 åren).  Danmark ligger långt framme i digitaliseringen och sedan millennieskiftet har brevvolymerna minskat med drygt 80 procent.

Kraftiga rationaliseringsåtgärder har löpande genomförts i den danska brevverksamheten men då volymfallet tilltog mycket kraftigt under 2016 blev det klart att det inte kommer att räcka med omfattande löpande rationaliseringar.

– Ledningen har därför under 2016 utarbetat en heltäckande plan för att anpassa verksamheten och bland annat införa en helt ny och finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Denna plan presenterades för ägarna under hösten och en dialog har sedan dess förts med ägarna om planens genomförande, säger koncernchef Håkan Ericsson.

Övergången till en ny produktionsmodell kommer att medföra betydande omställningskostnader, huvudsakligen till följd av att drygt 3000 danska medarbetare, tidigare statstjänstemän, har speciella villkor vid uppsägning. Produktionsmodellen och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna har redovisats för PostNords ägare och en dialog pågår nu om hur omställningen skall genomföras och därmed också omfattningen på omställningskostnaderna. Detaljerna kring den nya produktionsmodellen kommer att kommuniceras inom kort.

I Sverige bedrivs alltjämt brevverksamheten med lönsamhet, trots att digitaliseringen har haft en stor inverkan även på den svenska verksamheten. För att säkra den framtida lönsamheten är dock regeringens aviserade proposition om en ny postreglering nödvändig för att uppnå ett flexibelt regelsystem som kan möta fortsatt och accelererad digitalisering också i Sverige.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-02-28 13:39