Ytterligare förstärkning av omställningen i Danmark. Dessutom fortsätter arbetet med att minska koncernens administrativa kostnader

I enlighet med den strategi som PostNord la fast för tre år sedan genomför bolaget en anpassning till digitaliseringen. För att möta den accelererande digitaliseringen i Danmark och uppnå lönsamhet införs därför en ny produktionsmodell. Till följd av detta kommer antalet medarbetare i Danmark att minska med 3 500 – 4 000 under två till tre år. Omställningen av den danska verksamheten beräknas kosta cirka tre miljarder svenska kronor och PostNord har en dialog med ägarna om hur dessa tre miljarder ska finansieras. Under omställningsperioden förväntas dessutom det danska bolaget fortsatt gå med operativ förlust, denna bedöms dock kunna finansieras med egen intjäning. För att ytterligare säkerställa PostNords konkurrenskraft på samtliga marknader ska dessutom koncernens administrativa kostnader fortsatt minskas med över en miljard svenska kronor under de kommande tre åren vilket väntas komma att beröra cirka 1 200 tjänster, varav 500 tjänster redan ingår i omställningen i Danmark. Huvuddelen av kostnadsminskningen ska vara genomförd senast vid utgången av räkenskapsåret 2019.

Sedan millennieskiftet har brevvolymerna i den danska verksamheten minskat med cirka 80 procent. Löpande anpassningar av affärsmodell samt effektiviseringar inom brevdistributionen har genomförts och verksamheten har redan minskat med motsvarande cirka 3 000 heltidstjänster sedan 2013. Då digitaliseringen accelererat kraftigt under 2016 har detta inte varit nog. För helåret 2016 redovisade PostNord Danmark ett rörelseresultat inklusive extraordinära nedskrivningar om -1 910 miljoner svenska kronor och ett justerat rörelseresultat om -625 miljoner svenska kronor. Det negativa resultatet förklaras av den kraftiga digitalisering som innebar att betydande nedskrivningar av goodwill och tillgångar i brevverksamheten varit nödvändiga under 2016.

Mot bakgrund av detta och fortsatta volymminskningar har PostNord kommunicerat att en ny produktionsmodell kommer att införas. Denna har möjliggjorts genom de förändringar i den danska postlagen som antogs av Folketinget under 2016.

Den förändring som nu genomförs innebär att nuvarande produktionsprocess och särskilda infrastruktur för brev avvecklas. Istället kommer infrastrukturen för logistik även användas för brevdistribution hela vägen fram till den enskilde brevbäraren. Samtidigt kommer produktionsmodellen för paket och tyngre logistik effektiviseras och utvecklas för att motsvara kundernas krav på ökad flexibilitet och transparens.

När förändringen är klar kommer brev att hanteras i två olika flöden. Ett basflöde hanterar brev med distribution inom fem dagar. I expressflödet kommer brev distribueras inom ett dygn. På sikt kommer erbjudandet avseende distributionen av oadresserad direktreklam och lokala veckotidningar att förändras och väntas minska i omfattning.

Omställningen av den danska verksamheten, som genomförs över en fyraårsperiod, innebär en effektivisering om cirka 3 500 - 4 000 heltidstjänster varav 500 heltidstjänster inom administration. Den större delen av dessa neddragningar förväntas inom de närmaste två till tre åren. Omställningskostnaderna beräknas uppgå till högst tre miljarder svenska kronor under perioden. PostNord har till ägarna framfört behov av finansiering av dessa omställningskostnader då PostNord bedömer att de inte kan finansieras internt. Omställningen kommer vidare att medföra ett betydande negativt kassaflöde under omställningsperioden, vilket ska kunna finansieras med egen intjäning.

– När omställningen av den danska verksamheten är klar kommer vi att ha en skalbar och finansiellt hållbar produktionsmodell som möjliggör att upprätthålla samhällsservicen med en lönsam brevverksamhet även med små brevvolymer, säger PostNords koncernchef Håkan Ericsson.

PostNord förutser inget ytterligare behov av ägarstöd efter den danska omställningen. PostNord har inget behov av ägartillskott för de verksamheter som bedrivs utanför samhällsuppdraget.

Utöver den omfattande omställningen i Danmark genomförs en kraftig sänkning av koncernens administrativa kostnader med drygt en miljard SEK under de närmaste tre åren med tyngdpunkt under 2017 och 2018.

– PostNord fastlade för mer än tre år sedan en koncernstrategi som innebär att koncernen transformeras från att vara en postkoncern med viss paketverksamhet till en nordisk konkurrenskraftig logistik- och kommunikationskoncern med starkt fokus på den växande e-handeln. Strategin, som har implementerats målmedvetet och i ett högt tempo, är alltjämt helt riktig men de accelererande fallen i brevvolymerna innebär att takten i omställningen måste öka ytterligare. Vi genomför nu ytterligare åtgärder för att säkerställa PostNords konkurrenskraft på alla marknader genom att minska kostnaderna i administrativa funktioner, säger Håkan Ericsson.

Brevvolymerna i Sverige utvecklas negativt men i väsentligt lägre takt än i Danmark. Tack vare de genomgripande effektiviseringar som har genomförts under ett flertal år visar PostNords svenska brevverksamhet fortsatt överskott.

– Den dramatiska utvecklingen i Danmark visar dock att det mycket angeläget att också Sverige får ett flexibelt regelverk som snabbt kan anpassas till avsevärt lägre brevvolymer. Den svenska regeringen har aviserat en proposition om förändringar i den svenska postlagen till i maj i år. Det är angeläget att regeringens proposition ger rätt förutsättningar för att kunna fortsätta leverera en god postservice i hela Sverige under rimliga ekonomiska villkor, säger Håkan Ericsson

– De åtgärder vi nu genomför för att minska koncernens administrativa kostnader är nödvändiga oberoende av problemen i den danska verksamheten. De genomförs för att säkerställa fortsatt och uthållig konkurrenskraft trots den kraftiga digitaliseringen och hårda konkurrensen, avslutar Håkan Ericsson.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 8. marts 2017 kl. 15.00 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-03-08 15:05