Komplettering av kallelsen till årsstämma i PostNord AB (publ), att hållas den 24 april 2019, kl. 14.00, på PostNords huvudkontor

Kallelse till årsstämman 2019, som publicerades den 22 mars 2019, får härmed kompletteras enligt följande.

Under rubriken Förslag till beslut ska Punkten 12, Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, kompletteras med följande tillägg:

Anlitande av styrelseledamot som konsult i bolaget
Det ska undvikas att styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, vara avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

De fullständiga förslagen till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com.

___________

Solna, den 23 april 2019

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2019-04-23 11:00