Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss

Bolagsstyrning

PostNords övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina ägare och övriga intressenter samt att säkerställa att en samhällsomfattande posttjänst kan utföras på affärsmässiga grunder. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning.

God bolagsstyrning kännetecknas bland annat av tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt effektiva processer och genomtänkt riskhantering. PostNords Års- och hållbarhetsredovisning beskriver koncernens bolagsstyrning utifrån dessa perspektiv. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen samt genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771–2640, är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Bolaget är moderbolag i koncernen PostNord.

Styrningsstruktur

De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är:
• Årsstämman
• Styrelsen
• VD och koncernchefen biträdd av koncernledningen och
den verkställande ledningen. 

Ägarna nominerar i samverkan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, föreslår styrelsearvode samt nominerar stämmans ordförande och externa revisorer. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget, genom löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och ersättningskommittén biträder styrelsen i dess arbete.

PostNords VD och koncernchef ansvarar för och leder den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchefen assisteras av koncernledningen samt en verkställande ledning som utgörs av medlemmar av koncernledningen.

Bolagets revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Läs mer om styrningen av PostNord i vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning.

Mer om bolagsstyrning

Bolagsordning

PostNords bolagsordning antogs på årsstämman 2011 och beskriver vad som gäller för vår verksamhet och definierar vårt syfte.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här finner du dokumentation från tidigare årsstämmor.

Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning.

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen.

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs ska bereda och lämna förslag i frågor om ersättning för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden. 

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB är valda till revisor.