Ersättningar

Ägarna beslutade på årsstämman 2018 om 
riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelse- och kommittéarvoden

Arvode till styrelseledamöter: 290 000 SEK 
Arvode till ordförande: 670 000 SEK 

Arvode till revisionskommitténs ledamöter:55 000 SEK
Arvode till revisionskommitténs ordförande: 70 000 SEK.

Arvode till ersättningskommitténs ledamöter: 25 000 SEK
Arvode till ersättningskommitténs ordförande: 37 500 SEK.

Arvode utgår inte till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet  eller kommittéledamöter anställda vid något av de danska ministerierna.

Arvode till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande utgår till ett svenskt prisbasbelopp (45 500 kronor).

Arvode för arbete i revisionskommitté och ersättningskommitté utbetalas i sin helhet påföljande år.

Ägarna beslutade på en extra bolagsstämma den 14 augusti 2018 om arvode till vice styrelseordförande. 
Arvode till vice styrelseordförande: 500 000 SEK. 

Senast uppdaterad: 2018-08-15 13:04