Konsumentdrivna logistik- och kommunikationsmarknader

Drivkrafterna på PostNords marknader kan kort sammanfattas; kraftig tillväxt för e-handeln, ökad efterfrågan på gränsöverskridande logistiklösningar och fortsatt digitaliseringsdriven övergång från fysisk till helt eller delvis digital kommunikation

Ökad efterfrågan på nordiska helhetslösningar

Logistikmarknaden drivs främst av den globala tillväxten och den ökande internationella handeln. Den nordiska logistikmarknaden har hög korrelation med BNP, men påverkas även av ökande andel internethandel. Handeln mellan de nordiska länderna utgör en betydande andel av den totala handeln i Norden. Samtidigt är Europa Nordens viktigaste handelspartner. Efterfrågan på nordiska helhetslösningar och gränsöverskridande lösningar till, från och inom Norden ökar. Marknaden inkluderar allt från hemleveranser av paket och vägfrakt av tyngre gods till avancerade logistiktjänster som tredjepartslogistik (TPL).

Logistikmarknaden präglas av en ökad efterfrågan på fler och alltmer avancerade tjänster där mottagaren ställer allt högre krav på kommunikation, leveransvillkor och flexibilitet. Mottagarna har höga krav på snabba leveranser och gärna leverans redan samma dag. Marknaden kännetecknas också av hård konkurrens och stort kostnadsfokus, vilket har medfört att outsourcing av logistiktjänster ökar och allt fler företag väljer att lägga hela eller delar av sin ”supply chain” utanför företaget.

Tidigare var de främsta konkurrenterna de globala logistikföretagen som tyska posten genom DHL, DB Schenker, Bring samt en mängd mindre aktörer med större eller mindre positioner inom olika tjänsteområden. Allt eftersom marknaden har utvecklats har detta öppnat upp för nya aktörer att ta sig in på logistikmarknaden. De nya aktörerna är inte klassiska logistikföretag utan företag som erbjuder lösningar som bygger på att information kan användas ochsäljas både mellan avsändare och logistikföretaget samt mellan logistikföretaget och mottagaren.

Position: PostNord har med eget nordiskt nätverk och genom internationella samarbeten, som DPD, en ledande position på den nordiska marknaden för distribution och logistik där den e-handelsrelaterade logistikdelen ökar kraftigt. Koncernens logistikerbjudande är till stor del harmoniserat inom Norden.

Fortsatt stark tillväxtpotential för e-handeln

E-handel förväntas fortsätta växa med 10–15% årligen de kommande åren. E-handelns grundläggande drivkraft är bekvämlighet. Både e-handlare och mottagare efterfrågar enkelhet och tillgänglighet. Fortfarande sker merparten av e-handeln från inhemska företag. Det blir dock allt vanligare att konsumenterna söker sig utanför landsgränserna. Det är framförallt sajter i Storbritannien, Tyskland, USA och Kina som lockar de nordiska konsumenterna.

En av de viktigaste konkurrensfaktorerna för e-handeln är en effektiv och väl fungerande logistik. På vilket sätt, till vilken plats, vid vilken tidpunkt och till vilken kostnad som en vara levereras har blivit allt viktigare för konsumenterna vid köptillfället. Två starka trender är så kallade omnikanalkoncept där slutkunden får samma köpupplevelse oavsett kanal samt informationslogistik som möjliggör spårbarhet och kontroll av leveranser i realtid.

Position: PostNord har en unik räckvidd och en ledande position som expert och partner till flertalet e-handlare i Norden. Detta innebär sammantaget fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Cirka en tredjedel av de nya avtal PostNord tecknar är inom det kraftigt växande e-handelssegmentet.

Kommunikationsmönstret förändras

Övergången till digitala kommunikationsalternativ innebär att brevvolymerna minskar. På den danska marknaden har digitaliseringen skett i en mycket snabb takt. Det är en konsekvens av flera sammanfallande faktorer, inte minst lagstiftning om digital kommunikation från och till offentlig sektor. I Sverige sker digitaliseringen fortfarande i en lägre takt.

Digitaliseringen innebär att nedgången i brevvolymerna kommer att fortsätta. Denna marknadsförändring är en realitet och utmaning för alla postföretag. De regulatoriska förutsättningarna för postföretag att bedriva en konkurrenskraftig och ekonomiskt hållbar verksamhet och samtidigt tillgodose privatpersoners och företags förändrade behov av postservice behöver således löpande anpassas till rådande och framtida behov. Danmark införde en ny postlag under 2016. Efter en översyn av den svenska postregleringen trädde en ny postförordning i kraft den 1 januari 2018. Den innebär att kravet på övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran. Digitaliseringen innebär även en ökad efterfrågan på kombinationer av fysisk och digital kommunikation.

Position: PostNord tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige och är den enda aktören som når samtliga hushåll och företag i båda länderna. Denna kapacitet är en styrka för den växande e-handeln. Även om kravet på övernattbefordran upphört erbjuder PostNord ”en övernattjänst” för de företag, organisationer och myndigheter som önskar nå sina mottagare snabbt. Via PostNord Strålfors erbjuds vissa brevtjänster även i Norge och Finland. Genom PostNord Strålfors omnikanallösning har koncernen dessutom en stark position inom kombinationer av digital och fysisk kommunikation. Att bistå kunderna med att lyckas bättre med sin marknadskommunikation genom att kombinera analys, segmentering och effektmätning med fysiska och digitala reklamlösningar i Norden är ett annat tillväxt- och fokusområde framöver.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-16 10:41