Om oss

Möten och närvaro

Tabellen visar antalet möten som hålls av PostNords styrelse samt närvaro av de enskilda styrelseledamöterna.

Närvaro styrelsen 2020

Styrelseledamot Styrelse-
möten
Revisions-
kommittén
Ersättnings-
kommittén
Christian W Jansson 13/13   3/3
Christian Frigast 13/13   3/3
Christian Ellegaard 2) 4) 6/6 2/3  
Charlotte Strand 3) 13/13 3/3  
Sonat Burman Olsson 13/13 6/6  
Ulrica Messing 13/13   3/3
Måns Carlson  13/13 6/6  
Peder Lundquist 13/13 6/6  
Susanne Hundsbæk-Pedersen 1) 5) 7/7   1/1
Bo Fröström (A) 12/13    
Johan Lindholm (A) 13/13    
Sandra Svensk (A) 13/13    
Per-Arne Lundberg (dep. A) 12/13    
Dzevad Ramic (dep. A) 12/13    
Jess Sloth Hansen (dep. A) 13/13    


1) Invald vid årsstämman i april 2020
2) Avgick vid årsstämman i april 2020
3) Invald i revisionskommittén vid årsstämman i april 2020
4) Avgick ur revisionskommittén vid årsstämman i april 2020
5) Invald i ersättningskommittén vid årsstämman i april 2020

Mer om bolagsstyrning

Bolagsordning

PostNords bolagsordning antogs på årsstämman 2011 och beskriver vad som gäller för vår verksamhet och definierar vårt syfte.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här finner du dokumentation från tidigare årsstämmor.

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen.

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs ska bereda och lämna förslag i frågor om ersättning för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden. 

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB är valda till revisor.

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Bolagsstyrningsrapport

PostNords bolagsstyrningsrapport är en del av års- och hållbarhetsredovisningen.