Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Möten och närvaro

Tabellen visar antalet möten som hålls av PostNords styrelse samt närvaro av de enskilda styrelseledamöterna.

Närvaro styrelsen 2021

Styrelseledamot

Styrelse-
möten

Revisions-
kommittén

Ersättnings-
kommittén

Christian W Jansson 10/10   3/3
Christian Frigast 9/10   3/3
Susanne Hundsbæk-Pedersen 10/10   3/3
Charlotte Strand 10/10 6/6  
Sonat Burman Olsson 10/10 6/6  
Ulrica Messing 10/10   3/3
Måns Carlson 1) 2/10 2/6  
Erik Sandstedt 2) 7/10 3/6  
Peder Lundquist 10/10 6/6  
Johan Lindholm (E) 4/10    
Bo Fröström (A) 10/10    
Daniel Hansen 4) (E) 6/10    
Sandra Svensk (A) 10/10    
Per-Arne Lundberg (Dep. E) 10/10    
Dzevad Ramic (Dep. E) 10/10    
Jess Sloth Hansen (Dep. E) 10/10    


1) Avgick ur styrelsen vid årsstämman i april 2021
2) Invald i styrelsen vid årsstämman i april 2021
3) Avgick ur styrelsen i juni 2021
4) Invald i styrelsen i juni 2021

Mer om bolagsstyrning

Bolagsordning

PostNords bolagsordning antogs på årsstämman 2011 och beskriver vad som gäller för vår verksamhet och definierar vårt syfte.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här finner du dokumentation från tidigare årsstämmor.

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen.

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs ska bereda och lämna förslag i frågor om ersättning för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden. 

Revisorer

En revisionsbyrå har valts till revisor för perioden fram till årsstämman. En auktoriserad revisor kommer att ansvara för revisionen.

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Bolagsstyrningsrapport

PostNords bolagsstyrningsrapport är en del av års- och hållbarhetsredovisningen.