Högre tempo i PostNords strategiska omställning

PostNords strategi syftar till att förstärka positionen som det ledande nordiska logistik- och kommunikationsföretaget. Förändringsarbetet utgår från koncernens viktigaste prioriteringar.

Posten AB och Post Danmark A/S gick samman 2009 i syfte att skapa positionen som den ledande aktören på kommunikations- och logistikmarknaden i Norden.

PostNords pågående omställning handlar om att anpassa verksamheten till betydligt lägre brevvolymer med fokus på att en god postservice ska levereras i Sverige och i Danmark. Samtidigt byggs en konkurrenskraftig logistikverksamhet med stort e-handelsfokus på den nordiska hemmamarknaden.

Strategin som nu ligger till grund för detta arbete bygger på tio prioriteringar som syftar till att bygga, ompositionera och utveckla PostNord som det ledande nordiska logistik- och kommunikationsföretaget i Norden.

Utveckla

 • Etablera en harmoniserad och kundorienterad nordisk produktportfölj
 • Skapa en målorienterad leveranskultur
 • Integrera hållbarhet i hela affären

Ompositionera

 • Förstärka positionen som Nordens ledande e-handelsaktör
 • Säkra lönsam tillväxt inom prioriterade logistiksegment
 • Ta positionen som den självklara nordiska partnern inom omnikanalkommunikation
 • PostNord Lyssnar på kunderna och deras mottagare

Bygga

 • Reducera och anpassa kostnadsbasen
 • Säkra stabil och effektiv IT-drift
 • Implementera en integrerad produktionsmodell

Händelser under 2016

 • Ytterligare kostnadsreduktionsåtgärder genomförda i samtliga länder, vilket bland annat har resulterat i en mer kostnadseffektiv administration samt en kostnadseffektivare produktion.
 • Affärsområde eCommerce & Logistics marknadsposition har stärkts ytterligare genom integrering av förvärvade verksamheter och nya förvärv.
 • Arbetet med att harmonisera produktportföljen har framskridit enligt plan.
 • Nya digitala gränssnitt för mottagare och företag har adderat värde till PostNords erbjudande inom e-handel.
 • Affärsområde Communication Services har, i nära samarbete med PostNord Strålfors, utformat vårt omnikanalerbjudande för den nordiska marknaden och ett inträde på norska marknaden för brevdistribution har initierats.
 • Arbetet med att utveckla koncernens erbjudande inom servicelogistik har fortsatt.
 • PostNord Lyssnar har introducerats som en ny koncernprioritering med huvudfokus på att stärka mottagarens upplevelse av PostNords service.
 • Arbetet med att implementera den integrerade produktionsmodellen löper enligt plan.
 • Fortsatt uppgradering av IT-infrastrukturen, bland annat genom flytt till nya leverantörer, förbättrar ITstabiliteten och kommer att leda till sänkta kostnader.
 • I och med omprofileringen i Danmark erbjuder koncernen nu sina tjänster under det gemensamma Varumärket på samtliga marknader.

Koncernens produktutbud inom logistik har gått från 35 produkter till 9 produkter.

Senast uppdaterad: 2017-03-17 10:04