Strategi för att vinna inom paket och säkerställa en hållbar kommunikationsaffär

PostNords erbjudande och affär bygger på ett unikt nätverk för e-handelslogistik, traditionell logistik och brevdistribution med allt högre grad av digitalt innehåll.

Sedan samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S år 2009 har marknaden och förutsättningarna förändrats dramatiskt. Med en tydlig strategi har PostNord etablerats som en konkurrenskraftig logistikaktör med ett stort fokus på den växande e-handeln. Samtidigt har betydligt lägre brevvolymer krävt en betydande omställning av verksamheten för att kunna säkerställa en god postservice i Sverige och i Danmark.

PostNords affär påverkas av två motsatta trender. Samtidigt som vi står inför stora utmaningar i den tillståndspliktiga brevaffären har vi unika förutsättningar att vidareutveckla den kraftigt växande e-handels- och logistikaffären. Tillväxten drivs av nya tekniska lösningar samt kunders och konsumenters krav på leveranssäkerhet, bekvämlighet och lösningar som passar dem.

I takt med förändrade kundbehov och ökad konkurrens krävs högre produktivitet, bättre kostnadseffektivitet och ett förbättrat varumärke. För att möta det stora förändringstryck som skapats av förändrade externa omständigheter krävs en mer fokuserad strategi. I PostNord pågår en förändringsresa för att anpassa oss till minskande brevvolymer och förändrade kundbehov inom e-handel och paketdistribution. Förändringen pågår inom alla väsentliga delar av bolaget, från infrastruktur, kapacitet och kunderbjudande till medarbetarstyrka.

PostNord anpassar kommunikationsaffären utifrån behovet på brevtjänster och vilken servicenivå som är rimlig givet kostnaderna, samt förbättrar kontinuerligt vårt erbjudande inom e-handel och logistik genom digitala initiativ.

PostNords strategiska mål, tillsammans med vårt syfte och våra värderingar är vägledande i vad vi gör och hur vi gör det.

Strategiska mål

Under året har en översyn genomförts av ägarna, där en mer fokuserad strategisk inriktning har tagits fram för koncernen. Inriktningen innebär ett större fokus på vår kärnaffär; paket och brev.

PostNord har som mål att stärka positionen och fortsätta vara ledande inom paketdistribution och e-handel i Norden, samt ha en hållbar, efterfrågestyrd brevaffär som skapar värde för medborgare, företag och institutioner.

Vinna inom e-handel och paket

Våra kunder och konsumenter ställer ständigt allt högre krav på flexibilitet, valbarhet och pris. De vill ha hjälp att förenkla sina liv, genom att t ex kunna handla när och var de vill, med ett enormt utbud, till ett bra pris. Därefter vill de få sina varor snabbt, kunna välja vart de skall levereras eller hämtas upp och slippa anpassa sig till när varorna levererats.

PostNord har idag en ledande position inom e-handel och paket, och vårt mål är att förstärka positionen. Här ingår att ta vara på vårt unika nordiska nätverk, vidareutveckla erbjudandet och stärka relationen till mottagarna – så att vi kan göra deras vardag enklare. Vi ska växa lönsamt och skapa värde för våra kunder och konsumenter. Förenkling av vardagen för våra kunder och deras kunder genomsyrar utvecklingen av vårt erbjudande och våra gränssnitt.

En finansiellt hållbar och efterfrågestyrd kommunikationsaffär

PostNord utvecklar positionen som ledande inom kommunikationstjänster, oavsett kanal. Samtidigt som vi optimerar och anpassar den fysiska brevaffären, introducerar vi digitala tjänster och tjänster som kombinerar fysisk och digital kommunikation.

Det fysiska brevet utgör fortsatt en effektiv och uppskattad distributionskanal för administrativ kommunikation och marknadskommunikation. Den tilltagande digitaliseringen innebär att volymerna minskar i ökande takt. Detta innebär en utmaning i att reinvestera i och upprätthålla ett nationellt nätverk för brevdistribution. På sikt behövs antingen prishöjningar, en förändrad servicegrad eller nationellt stöd.

Vårt strategiska mål för brevaffären är därför att bedriva en finansiellt hållbar affär som är anpassad efter våra kunders behov, vare sig det är utdelning en gång i veckan eller varje dag. Vi utför vårt uppdrag med stolthet för att skapa värde för våra kunder och mottagare av brev.

Framgångsfaktorer för vår strategi

I och med det starka förändringstryck vi upplever har vi tagit fram fem kritiska framgångsfaktorer för vår strategi:

  1. PostNord behöver stärka sitt varumärke genom ytterligare ökat kund- och konsumentfokus.
  2. Ett högt förändringstempo kräver fortsatta och ökade investeringar i ledarskap på alla nivåer i organisationen.
  3. Digitalisering av brevaffären, samt ökad konkurrens och förändrade kundbehov inom e-handel och paketdistribution ställer krav på ökad produktivitet och ett stort fokus på kostnadseffektivitet.
  4. Ett tydligare fokus på kassaflöde samt att våga investera i våra tillväxtverksamheter kommer vara nödvändigt.
  5. För att leverera våra förändringsprogram har vi satt upp en strukturerad process och organisation för framdrift, rapportering och uppföljning.

Med hjälp av dessa framgångsfaktorer och med riktningen från en tydlig integrerad hållbarhetsagenda ska vi fortsätta förenkla vardagen för kunder och konsumenter.

Senast uppdaterad: 2020-02-17 09:41