Postbönder och postförare

I december 1624 kom Christian IV:s ”Forordning om Post-Budde”. Nio danska postlinjer inrättades, den viktigaste till Hamburg. Tolv år senare antar det svenska riksrådet en ”Förordning om Postbådhen”. Postväsendena i de båda länderna var därmed födda.

I Sverige utsågs postbönder på två à tre mils avstånd från varandra utefter postvägarna. Drängar skulle hållas beredda att ”genom natt och dag vidare löpa” med försändelser, och inte långsammare än två timmar per mil. Detta ändrades 1682 till en och en kvarts timme per mil, vid gott väglag. De danska postbefordrarna fick från 1694 inte mer än tre kvart per mil på sig, men de hade hästar att rida på.

Postförare in på 1900-talet

Postförare och lantbrevbärare på lokala linjer transporterade posten gående långt in på 1900-talet. Men redan från start färdades posten i vagn mellan Köpenhamn och Hamburg, och i den svenska förordningen 1646 stipuleras att häst alltid borde tillhandahållas på linjen Stockholm – Halmstad. Innan postväsendet i Sverige tog form ålades ståthållare på sträckan Stockholm – Markaryd att hålla två posthästar för var tredje mil. Med häst och vagn kunde man transportera brev, paket och ibland även passagerare, men det tog längre tid än den ridande posten som bara medförde brev.

År 1800 den första diligensen

Omkring år 1800 köpte det danska postväsendet sin första diligens. I Sverige gjorde man en del mindre lyckade försök innan diligenstrafiken kom igång på allvar 1831. Diligenserna medtog passagerare och var i drift en bit in på 1900-talet i Danmark. I Sverige försvann den sista hästanspända diligensen 1888.

År1894 fick de danska lantbrevbärarna tillåtelse att använda cyklar. Även i Sverige användes cyklar också under slutet av 1800-talet, men oftast utan avtal. Omkring 1910 finns nedtecknat att vissa sträckor skulle trafikeras med velociped (cykel) under sommaren.

Idag delas 60-70 procent av breven i Danmark ut av cyklande brevbärare. Det betyder att brevbärarna i Danmark sammanlagt cyklar cirka 15 miljoner kilometer varje år.

Senast uppdaterad: 2017-04-21 16:10