Även postutdelningen behöver anpassas

Den senaste tiden har media skrivit om kommande förändringar i PostNord. Det har till exempel handlat om utdelning av post varannan dag, postlådesamlingar och en höjning av portot redan i år. Man kan av rapporteringen få intrycket att dessa förändringar redan är beslutade och kommer att sättas i verket inom kort. Verkligheten är som vanligt mer komplicerad än så.

Det som är ställt utom all tvivel är att PostNord kommer att behöva förändra både arbetssätt och infrastruktur för att kunna fortsätta ge god service till hela landet. I brevhanteringen är en stor del av kostnaderna fasta. Maskiner, lokaler och transporter kostar detsamma oavsett hur många brev som hanteras, och när breven blir färre blir också varje försändelse dyrare att hantera när de fasta kostnaderna slås ut på allt färre brev. Till skillnad från i många andra länder får PostNord ingen ersättning för att utföra samhällsuppdraget att dela ut post i Sverige. När mängden brev faller i den omfattning den gör nu – och därmed PostNords intäkter – måste en anpassning ske.

Snart finns det bara post till vartannat hushåll

En sådan förändring kan vara att titta på om varje hushåll och företag behöver få sin post utdelad varje dag. Idag har vi post att dela ut till i snitt 2 av 3 hushåll varje dag. Med nuvarande volymutveckling närmar vi oss snart vartannat hushåll. Samtidigt är det bara omkring fem procent av befolkningen som är i behov av att få post varje dag enligt en undersökning som PTS gjorde förra året. Då handlar det om att optimera arbetet utifrån den verklighet vi möter därute och samtidigt se till att vi uppfyller de krav som samhällsuppdraget ställer på oss.

Förstudie kring varannandags­utdelning

Under de senaste månaderna har vi genomfört en förstudie kring varannandags­utdelning. Nu går vi vidare och detaljerar ut under vilka förutsättningar detta skulle kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt som det arbetas med alla detaljerna ska vi föra dialogen med vår tillsynsmyndighet PTS. Avsikten är att genomföra ett test under hösten men exakt vad som ska testas och var har inte beslutats. 

Portot behöver justeras

En annan välbehövlig förändring vore möjligheten att justera portot med en krona. Inte heller det beslutet ligger helt i våra händer, och i förlängningen behövs en ny postreglering som är både förutsägbar och flexibel för att möta de allt snabbare förändringarna i omvärlden.

Transpararens om förändringar

Det är viktigt för oss att vi kan vara transparenta om de förändringar som verksamheten står inför. Det innebär att vi kommer att fortsätta prata om de förändringar som är nödvändiga för att möta framtiden. Vi kommer att prata om sådant vi vill prova för att ligga steget före och om sådant som är absolut nödvändigt redan nu. En del av de förändringar som diskuteras kommer kanske inte att bli av när verkligheten ändrar sig på ett annat sätt än förutspått, andra saker kommer att dyka upp under resan av samma skäl. Det vi kan lova är att löpande informera kunder, mottagare och andra intressenter när det finns konkreta och beslutade planer.

I sammanhanget ska man komma ihåg att det också finns en verksamhet som växer, paketen. Här kommer andra förändringar att bli aktuella, även de drivna av omvärldens behov och önskemål. PostNord ska även framöver vara ett självklart val för den som vill skicka och ta emot varor, och det kommer att kräva nya och flexiblare leveranser.

Omsorg om medarbetare och kvalitet

Det kommer att behövas färre brevbärare när mängden brev minskar. Samtidigt det kommer att finnas möjlighet för de medarbetare som arbetat inom brevverksamheten att söka tjänster inom paketverksamheten.

I dessa förändringens tider finns det något vi är särskilt måna om. Det är att genomföra det som behöver göras på ett ansvarsfullt sätt, så att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter väl. Våra medarbetare och kvaliteten på vårt arbete ska inte bli lidande.

 

Senast uppdaterad: 2019-02-20 08:59