PostNord om pensioner och gottgörelse

Idag finns medieuppgifter om att PostNord har förändrat reglerna för pensionsstiftelsen för att förbättra verksamhetens resultat. Det är inte korrekt.

De svenska PostNord-anställdas förmånsbaserade pensioner enligt ITP-P är tryggade i PostNords pensionsstiftelse. Pensionsstiftelsen regleras av tryggandelagen och stiftelsen står under myndighetstillsyn.

Centrala förhandlingar

Under 2016 skedde en central förhandling med de fackliga organisationerna om en övergång från Finansinspektionens beräkningsgrunder till PRI:s beräkningsgrunder för ITP-P förmånsbestämda pensioner. Skälet för detta är att PostNords ITP-P plan är i det närmaste identisk med den generella ITP-planen där PRI:s beräkningsgrunder används. Det finns inget skäl för att PostNord ska avvika på detta område.

Riktig värdering av pensionsskuld

Övergången till PRI:s beräkningsgrunder har medfört en högre diskonteringsränta, vilket gjort att pensionsskulden blivit mer riktigt värderad och i högre grad relaterad till förväntad avkastning i pensionsstiftelsen.

Koncernens resultat oförändrad

Koncernens resultat påverkas inte av denna förändring. Pensionsstiftelsens konsolideringsgrad påverkas däremot av förändringen. Konsolideringsgraden för PostNords pensionsstiftelse var vid halvårsskiftet 134 procent, vilket att stiftelsens tillgångar är 34 procent högre än pensionsförpliktelserna.

När pensionsstiftelsens tillgångar är högre än förpliktelserna kan s.k. gottgörelse ske. Gottgörelse innebär ett uttag ur stiftelsen vilket ska täcka de pensionsutbetalningar som sker under året. Någon annan gottgörelse får inte göras enligt tryggandelagen.

PostNord tog 2016 ut gottgörelse retroaktivt från stiftelsen för 2015 års pensionsutbetalningar om 909 MSEK. Under första halvåret 2017 gjordes gottgörelse för pensionsutbetalningar under såväl 2016 som första halvåret 2017. Skälet till att 2016 års gottgörelse skedde först 2017 är administrativa. Framöver kommer gottgörelsen att tas ut kvartalsvis.

- Detta påverkar inte på något sätt pensionerna. Pensionsstiftelsen ska ses som en pant för att säkra pensionerna och stiftelsen är väl konsoliderad. Vi använder PRI:s beräkningsgrunder i likhet med alla andra bolag i Sverige som har ITP, säger PostNords CFO Gunilla Berg.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:29