Samarbetsprojektet KNEG satsar på smarta, gemensamma initiativ

Vägtrafiken står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Vilket ansvar har transportbranschen för att minska utsläppen? Det en av frågorna som kommer att diskuteras i Almedalen kommande vecka.

”Det är viktigt att vi i branschen visar att vi tar vårt ansvar”, säger Mårten Sjölin, miljöchef på PostNord Sverige.

Den långsiktiga trenden är att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Under 2015 släppte Sverige ut 53,7 miljoner ton växthusgaser, visar siffror från Naturvårdsverket. Det innebär att utsläppen har minskat med cirka 25 procent sedan 1990.

Vägtrafiken står för en knapp tredjedel av de totala utsläppen och även här har trenden varit en minskning av utsläpp de senaste åren. En trend som bland annat beror på en ökad användning av biodrivmedel i diesel, mer bränsleeffektiva bilar och en större andel miljöbilar.

Den största delen av utsläppen står personbilar för men även godstransporter bidrar i stor utsträckning. Ett initiativ som arbetar för att godstransporter på svenska vägar ska vara klimatneutrala är KNEG - Klimatneutrala godstransporter på väg. Samarbetsprojektet består av 13 medlemmar, bland andra Trafikverket, Preem, Sveriges Åkeriföretag och PostNord.

Tillsammans satsar man på projekt och åtgärder för att reducera utsläppen från tunga transporter. Det handlar om initiativ som bland annat ska ge effektivare bränsleproduktion och öka användningen av förnybara drivmedel. Exempelvis har medlemmarna i KNEG via ett gemensamt projekt minskat sina CO2-utsläpp med i snitt 30 procent i Göteborgsområdet. Den klimatsmarta citydistributionen uppnåddes tack vare effektivisering av transporterna samt genom att ersätta diesel med förnyelsebara bränslen.

”Vårt övergripande gemensamma mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport mellan 2005 och 2020. Om vi ska nå målet är det viktigt att samarbeta för att kunna utbyta erfarenheter och prova nya tekniker. Åtgärder får större effekt om man arbetar tillsammans mot miljöproblem”, säger Mårten Sjölin.

Onsdagen den 6 juli arrangerar nätverket ett seminarium under Almedalsveckan. Då samlas representanter inom politik, näringsliv, forskning och transportsektorn för att diskutera miljöfrågor.

Temat på seminariet är hur transportaktörer kan bidra för att nå de miljömål som Sveriges riksdag och EU har satt upp till år 2030: Att Sverige ska bli fossiloberoende och att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent inom EU jämfört med 1990.

Tanken med seminariet är att diskutera transportköparens roll när det gäller exempelvis kravställning och betalningsvilja för att bidra till miljömålen. Man kommer att ta fasta på de positiva exempel som redan finns, lyfta fram det senaste inom bygglogistik och visa hur godstransporter i städer kan samordnas.

”Mycket sker frivilligt i branschen idag. Det finns en ambition och en vilja inom transportsektorn att bidra till de klimatmål som Sverige och EU har satt upp. För att kunna nå dessa mål krävs det att även transportinköparen tar ett ansvar”, säger Mårten Sjölin, som kommer att representera PostNord på seminariet.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:48