Din trappuppgång kan vara brevbärarens mardröm – det är fastighetsägaren som måste åtgärda problemen

PostNord är utpekad tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär att vi varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska samla in och dela ut postförsändelser.

Det här är ett uppdrag som vi utför med stolthet och vi uppfattar det som en kvalitetsstämpel och nästan överallt i vårt land utför våra brevbärare detta uppdrag utan större bekymmer.

PostNord vill dela ut post. Men vi kan inte göra det till priset av våra brevbärares hälsa. Därför gör vi kontinuerligt en översyn av postinkast och postlådor, och där vi ser brister talar vi om det för fastighetsägaren, som ofta kommer in med en åtgärdsplan. Det finns alltid flera olika sätt att göra förbättringar. Fastighetsägaren kan välja mellan att rätta till postinkasten eller belysningen, sätta upp postlådor, installera fastighetsbox eller att inte göra någonting.

Utdelningsuppehåll enstaka undantagsfall

I enstaka undantagsfall tvingas PostNord till utdelningsuppehåll och istället hänvisa de boende till att själva hämta ut sina försändelser vid ett lämpligt brevbärarkontor. De sker först efter en lång dialog med fastighetsägaren som ofta pågått i flera år och är då  en konsekvens av att arbetsmiljön är så dålig att våra brevbärares hälsa är hotad och att fastighetsägaren inte gjort en plan eller åtgärdat bristerna .

Arbetsmiljön enda skälet

Ibland hörs påståendet att PostNord "hotar" med utdelningsuppehåll för att tvinga fram fastighetsboxar och därigenom ökad produktivitet för bolaget. Fastighetsboxar är i och för sig bra, både för de boende och för brevbärarna, men det är alltid arbetsmiljöskäl som ligger bakom kraven på åtgärder, inte önskemål om ökad produktivitet. Detta blir tydligt eftersom det går utmärkt att sätta upp en postlåda bredvid varje hyresgästs dörr, eller att åtgärda undermåliga brevinkast och/eller sätta upp bättre belysning för att utdelningsuppehållet ska hävas.

Eftersom varken PostNord, eller landets andra postoperatörer, förfogar över postinkasten har vi inte heller möjlighet att själva åtgärda arbetsmiljöbristerna.

Följer regelverket

PostNord följer givetvis det regelverk som finns för utdelning av post. Utdelningsplikten omfattar inte krav på att vi ska dela ut post oavsett postinkastens utseende. När en fastighetsägare väljer att inte åtgärda felaktiga inkast uppfyller PostNord, enligt gällande riktlinjer, sin utdelningsplikt genom att låta de boende hämta sin post på ett brevbärarkontor. PostNord har en dialog kring processen för dessa ärenden med PTS.

De som drabbas är förstås postmottagarna. Handlar det om äldre eller funktionshindrade personer försöker vi lösa situationen så smidigt som möjligt.

Inget tvång med fastighetsboxar

Det förekommer att fastighetsägare påstår att vi vill tvinga dem att installera fastighetsboxar. Det stämmer inte. Det finns alltid flera alternativ, och det är fastighetsägaren som själv väljer. Att man ofta väljer att installera en fastighetsbox beror huvudsakligen på att den har så många fördelar för postmottagarna, bland annat i form av ökad säkerhet och möjlighet tillhemleverans av större brev och e-handlade små paket.

Brist på förståelse

Inom Postnord kan vi förvånas över den brist på förståelse som fastighetsägare ibland visar, till exempel genom att hävda att det är vi som ska betala för de åtgärder som krävs för att fastigheterna ska uppfylla kraven på en säker arbetsmiljö för de som utför tjänster i deras lokaler. De regler som finns för arbetsmiljö i fastigheter för till exempel sotare eller sophämtare säkerställs av fastighetsägaren. Detsamma gäller för brevbäringen.

Eftersom postmarknaden är en marknad som är öppen för konkurrens är det rimligt att samtliga postoperatörer har möjlighet att dela ut post på samma villkor. Det är därför inte lämpligt att varje postoperatör installerar egna fastighetsboxar/postlådor i fastighetsägarens byggnader.

Postlådor inte postoperatörernas ansvar

Det har aldrig varit postoperatörernas ansvar att det ska finnas postlådor eller ordentliga brevinkast i fastigheterna. En villaägare kan exempelvis inte räkna med att en trasig postlåda ska repareras på postoperatörernas bekostnad. Samma princip gäller givetvis även för Fastighetsägarnas medlemmar.


Så många fastigheter har dålig arbetsmiljö:

  • Totalt har PostNord 453 ärenden i hela Sverige just nu. Det görs ingen kartläggning av arbetsmiljön i flerfamiljshus. Åtgärder görs i takt med att rapporter kommer in från brevbärarna.
  • Att ett ärende leder till postutdelningsstopp är väldigt ovanligt. Just nu finns sju ärenden med utdelningsstopp i hela Sverige.
  • För närvarande får 142 svenska hushåll hämta sin post hos närmaste brevbärarkontor eller Företagscenter. Totalt delar PostNord ut post till 4,5 miljoner hushåll.
Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:35