Kommentar till mediauppgifter om bonusar

PostNord följer de statliga riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa har antagits av PostNords årsstämma där de svenska och danska staterna utövar rösträtten. Några bonusar  till ledande befattningshavare förekommer inte.

Lars Idemark var verkställande direktör i PostNord fram till 15 maj 2013. Han erhöll för 2013 en ersättning i form av lön om 4,2 MSEK och i form av pensionskostnader 0,7 MSEK. Någon bonus har inte utbetalts.

Henrik Rättzén var finans- och ekonomidirektör i PostNord fram till 11 maj 2014 då han blev uppsagd från anställningen. Han erhöll lön fram till 11 maj och därefter uppsägningslön och avgångsvederlag. Avräkning från inkomst från ny anställning har gjorts. Inte heller där har någon bonus utbetalts.

Uppdatering av bloggpost kl. 12:21:

Rättelse från TT:

Senast uppdaterad: 2017-03-17 12:22