Laga inte något som inte är trasigt

Postservicen på landsbygden fungerar bra idag och behöver inte förändras. Kristina Jonängs förslag om att införa en föreskriftsrätt skulle försämra denna service.

I sitt slutbetänkande föreslår postlagsutredare Kristina Jonäng bland annat att Post- och telestyrelsen ska ges en föreskriftsrätt vad gäller när det ska vara möjligt med undantag från femdagarsutdelning och hur praxis kring utdelning ska se ut.

En föreskrift är ett juridiskt bindande dokument som antas av en myndighet. En myndighet kan även utfärda allmänna råd men som namnet antyder är de just råd. Hur postutdelning bör gå till i Sverige framgår exempelvis av PTS allmänna råd om postutdelning. 

EU-direktiv

Enligt EU-direktivet ska utdelning vid varje fysisk eller juridisk persons bostad eller lokaler ske varje vardag. Undantag från detta krav får göras under omständigheter eller geografiska förutsättningar, som i Sverige Post- och telestyrelsen bedömer, utgör skäl för undantag.

I praktiken har det utarbetats en praxis som PostNord följer. Ibland träffas flexibla överenskommelser där enskilda boende accepterar undantag från femdagarsutdelning i utbyte mot att de får posten levererad till tomtgräns. Som utredningen konstaterar har antalet undantag legat på en förhållandevis konstant nivå under senare år (ca 900-1 000), men en betydlig minskning sedan 90-talet har skett då 1 600 hushåll hade undantag från femdagarsutdelning. Sett till det totala antalet hushåll i landet är undantagen således väldigt få.

Det blir mindre flexibelt

Utredningen menar dock att den tilltagande digitaliseringen med tillhörande brevvolymfall gör att det behöver tydliggöras vad den samhällsomfattande posttjänsten innebär. Utredningens överväganden saknar förvisso inte poänger, men i praktiken menar PostNord att en föreskriftsrätt kommer att leda till ett mindre flexibelt regelverk som gör det svårare att uppfylla samhällsuppdraget framöver. Den nu gällande praxisen som PostNord följer gör det möjligt att snabbt och förhållandevis enkelt hitta de lösningar som både postmottagarna, PostNord och PTS är nöjda med.

Detta är bakgrunden till att PostNord avstyrker utredningens förslag om att PTS ska ges den här föreskriftsrätten.

Det är följaktligen med stigande förvåning som vi tar del av andra organisationers remissvar, där det förefaller finnas en uppfattning att PTS föreskriftsrätt kommer att innebära att det blir enklare att införa undantag från exempelvis femdagarsutdelningen, exempelvis från organisationen Företagarna [PDF].

Fackförbundet ST [PDF] menar också att föreskriftsrätten kommer att leda till sämre postservice på landsbygden. I ett blogginlägg skriver organisationen till och med att posten inte kommer att delas ut fem dagar i veckan på landsbygden.

Detta stämmer givetvis inte och det vill PostNord med emfas dementera. Som nämndes tidigare har antalet undantag minskat betydligt sedan 90-talet och utredningen skriver dessutom att ”den praxis som hittills gällt [bör] vara utgångspunkt för föreskrifterna” (sid. 273 i betänkandet).

Dagens praxis fungerar

I dagsläget har vi en praxis som även utredningen förefaller tycker fungerar väl eftersom man menar att den bör vara utgångspunkt för föreskrifterna. Även PTS menar att det ” finns väl fungerande regler för hur utdelning av post ska ske i lands- och glesbygd” (sid. 198).

PostNord välkomnar förvisso att andra remissinstanser också avstyrker förslagen om PTS föreskriftsrätt, men har svårt att se den stringenta tankegången bakom. Varför möjligheterna till undantag skulle bli större för att ett juridiskt tungrott föreskriftsförfarande ersätter en väl fungerande flexibel praxis är något oklart. Se för övrigt PostNords remissvar för utförligare argumentation.

När medborgarnas och företagens nya behov och efterfrågan ställer helt andra krav på den samhällsomfattande posttjänsten är nödvändigheten av flexibla lösningar större än någonsin. Postutredningens förslag är tyvärr ett stort kliv i fel riktning.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 11:05