Om användandet av utländska åkerier

I Svenska Dagbladet 161212, går det att läsa om hur logistikföretag i Sverige, däribland PostNord, utför en del av sina transporter via svenska eller utländska åkerier och bemanningsföretag.

PostNords transporter hanteras både av egna bilar och chaufförer och av underleverantörer. Fördelningen mellan dessa ser mycket olika ut inom olika delar av verksamheten. Till exempel när det gäller inrikes rikstransporter, det vill säga transporter mellan våra terminaler, använder vi omkring en fjärdedel egna resurser, medan utrikestransporter körs enbart med inhyrd kapacitet. För distribution inom Sverige, det vill säga den sista biten ut till mottagande kund, är andelen egna resurser istället över nittio procent.

Våra skäl att använda underleverantörer

Skälen att använda underleverantörer kan vara många, till exempel att det ökar flexibiliteten när volymerna varierar kraftigt eller att företaget just då inte har möjlighet att göra den investering i egna bilar som annars krävs.

Logistikmarknaden är en mycket konkurrensutsatt marknad med låga marginaler och stark prispress. Det är viktigt att det råder konkurrensneutralitet mellan de aktörer som agerar på marknaden. Alla våra största konkurrenter på den svenska logistikmarknaden anlitar idag åkerier med chaufförer från andra länder än Sverige för internationella transporter till och från Sverige.

Vi har inga förutsättningar att vara konkurrenskraftiga på denna marknad om inte vi också väljer att göra det. Däremot har vi inget emot skarpare lagstiftning och ökad övervakning. Det viktiga är att samma förutsättningar gäller för alla aktörer på marknaden

Om vår leverantörskod

PostNord är noga med att följa upp att åkerierna vi anlitar följer nationella bestämmelser och EU-regler. Det regleras i avtalen med kännbara sanktioner om så inte sker. I vår leverantörskod ställer vi krav på att leverantörerna vidtar lämpliga åtgärder för att innehållet i den implementeras i den egna verksamheten, liksom i leverantörskedjan. Detta följs upp löpande, men vi kan av naturliga skäl inte vid varje valt tillfälle kontrollera varje enskild bil.

De leverantörer som vi får kännedom om inte lever upp till våra krav får möjlighet till rättelse. Alternativet är att vi säger upp avtalet.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:47