Postlagsutredningens slutbetänkande - PostNords remissvar

I ett svar på postlagsutredningens slutbetänkande poängerar PostNord återigen hur viktigt det är att den svenska postregleringen moderniseras och anpassas efter de behov och önskemål som dagens och morgondagens konsumenter har och kommer att ha.

Med fallande brevvolymer och en e-handel som växer snabbt förändras förutsättningarna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i grunden. Även kraven på den samhällsomfattande posttjänstens omfattning måste tydliggöras och begränsas till det grundläggande behovet hos skyddsvärda grupper.

Just nu genomgår PostNord den förmodligen största förändringen i sin mångåriga historia med kraftigt fallande intäkter till följd av den pågående och accelererande digitaliseringen, vilken nödvändiggjort genomgripande omorganisationer och rationaliseringar av PostNord. Det finns inget som tyder på att den här utvecklingen kommer att avta. Tvärtom pekar allt mot att digitaliseringen kommer att fortsätta. För att säkerställa fortsatt god kvalitet på marknaderna för post och paket är det viktigt att berörda aktörer har möjligheter att snabbt agera när förutsättningarna förändras.

Ett tydligare och mer begränsat samhällsuppdrag

Med det förändringstryck som idag råder på postmarknaden är det viktigt att den samhällsomfattande posttjänsten blir tydligare preciserad och begränsad till skyddsvärda grupper, dvs. konsumenter och små- och medelstora företag. Enligt Utredningen krävs en noggrann analys av frågan. PostNord föreslår därför att regeringen gör en översyn av den samhällsomfattande posttjänstens omfattning så att det statliga åtagandet tydligt kan läggas fast i postlagstiftningen.

I utredningens slutbetänkande Till sista utposten (SOU 2016:54)  förekommer förslag om att samhällsuppdraget ska förtydligas genom att PTS ges möjligheter att utfärda bindande föreskrifter om undantag från femdagarsutdelning och utdelningspraxis, istället för dagens allmänna råd och praxis. PostNord menar att den här inriktningen går emot det flexibla regelverk som marknaden behöver, och som Utredningen eftersträvar. Behövs en striktare reglering än allmänna råd och praxis kan detta tillgodoses genom PTS tillståndsvillkor för berörd postoperatör. PostNord avstyrker därför dessa förslag.

Postnummersystemet

Postnummersystemet är en viktig del av den postala infrastrukturen som PostNord har ansvar för att tillhandahålla och förvalta. PostNord har utvecklat kostnadsfria e-tjänster som gör det möjligt för alla att söka efter postnummer. PostNord undersöker f.n. möjligheten att tillhandahålla en utökad och avgiftsfri postnummertjänst på sin webbplats. Om postnummersystemet ska tillgängliggöras på det sätt som utredningen föreslår förutsätter PostNord att rätten att ta ut marknads­mässigt pris kvarstår för förvaltaren av postnummersystemet.

Samdistribution, en möjlighet - inget tvång

Det är viktigt att postregleringen inte försvårar för samdistribution av post och tidningar, men det är minst lika viktigt att de inblandade aktörerna har full frihet att själva överväga sådan samordning. PostNords egna försök visar att nackdelarna överväger fördelarna med samdistribution och att en påtvingad samdistribution kan äventyra postservicen inom ramen för samhällsuppdraget. 

Fastighetsboxar gynnar e-handeln

Ett införande av fastighetsboxar skulle underlätta för e-handeln eftersom fler varubrev kan levereras direkt till hushållens postlådor, samtidigt som postutdelningen kan skötas mer rationellt, något som blir allt viktigare i takt med att kostnaderna ökar och intäkterna faller. PostNord föreslår därför att regeringen låter utreda frågan vidare.

Läs hela PostNords remissvar som PDF.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:47