PostNords remissvar - nytt portotak

Idag har PostNord skickat in sitt remissvar på Infrastrukturdepartementets promemoria med ett förslag till nytt pristak på porto. 

Idag är portot prisreglerat för enskilda försändelser upp till 500 gram, vilket gör att PostNord som har samhällsuppdraget att dela ut brev i hela landet, endast kan höja portot i takt med inflationen. Genom att brevvolymerna faller kraftigt stiger kostnaderna per utdelat brev väldigt snabbt, eftersom en stor del av PostNords kostnader är fasta. 

I regeringens förslag till nytt pristak införs en volymfaktor, vilket gör att PostNord får möjlighet att höja portot något mer när brevvolymerna faller, men portot är fortfarande prisreglerat. 

Avrundningsregeln försvinner

Samtidigt försvinner möjligheten till att avrunda portot, som idag finns. I praktiken kan inte PostNord höja portot till udda nivåer utan de alternativ som är möjliga är höjningar om antingen 50 öre eller jämna kronor. Andra portonivåer skulle medföra olägenheter för konsumenter. Om avrundningsregeln tas bort innebär det således att PostNords möjligheter att kunna kompensera sig för ökade kostnader i praktiken begränsas, vilket motsäger syftet med regeringens promemoria. Borttagandet av avrundningsregeln motiveras i det ursprungliga betänkandet med att 50-öringen inte längre är i bruk. Men om avrundningsregeln tas bort ökar istället sannolikheten för ojämna portonivåer betydligt, vilket framgår av följande räkneexempel :

Om det nya pristaket skulle medge en möjlig portohöjning på, låt oss säga, 94 öre skulle PostNord kunna höja portot med en krona med avrundningsregeln. Men utan en sådan regel kommer PostNord i praktiken endast kunna höja med 50 öre, eftersom andra portonivåer än jämna kronor och 50-öringar kommer att uppfattas som förvirrande av konsumenterna. Det är således mycket troligt att ett slopande av avrundningsregeln kommer att leda till ojämna portohöjningar, dvs. helt i strid med avsikten som presenterades i det ursprungliga betänkandet.

PostNord menar också att det principiellt sett inte är motiverat med ett pristak på porto. 

Givet att ett pristak dock ska finnas, tillstyrker PostNord regeringens förslag och förordar att den nya förordningen träder ikraft så snart möjligt.

Läs hela remissvaret här [PDF].

Senast uppdaterad: 2019-05-23 14:56