PostNords slutreplik: Vi agerar på uppdrag av våra statliga ägare

I den replik på vår artikel som publicerades i fredags i SvD av företrädare för Citymail, 21 grams och Grafiska företagen finns framförallt två saker att kommentera.

För det första upprepas samma felaktiga påståenden om ägarnas kapitalskott till den danska verksamheten. Det är lite tröttsamt att behöva upprepa samma fakta igen, men ägartillskottet är till för att finansiera omställningen i Danmark. Men den totala kostnaden på ca 3 miljarder kronor täcks inte till fullo av kapitaltillskottet, utan PostNord måste vara med och finansiera denna omställning.

Ägartillskottet följd av gamla statliga löneavtal

I den danska delen av PostNords verksamhet är många anställda genom gamla statliga anställningskontrakt som medger treåriga avgångsvederlag vid uppsägning. Hade inte PostNord i Danmark haft dessa anställningsavtal skulle inte den här omställningen behövt finansierats på det här sättet. Behovet är alltså en direkt följd av att man tidigare var ett statligt danskt verk.

PostNord följer naturligtvis lagen...

Den andra kommentaren är av lite mer principiell karaktär. Artikelförfattarna medger att PostNord agerar lagligt, men tydligen borde vi agera utifrån något annat regelverk eftersom de menar att vi har en dominant ställning och därför att vi har statliga ägare.

Att vara en dominant aktör är inte olagligt. Att missbruka sin dominanta ställning är det däremot. PostNord följer naturligtvis konkurrensrätten och de granskningar som Konkurrensverket har gjort tyder inte på något annat.

... och det uppdrag som staterna har gett oss

Då återstår frågan om hur statliga företag bör agera. PostNord agerar på det uppdrag som ägarna, dvs. de svenska och danska staterna har gett oss. Det är till syvende och sist upp till dessa staters regeringar att fastslå inom vilka ramar som PostNord ska vara verksamt. PostNord har ett uppdrag att samla in och dela ut post till landets alla hushåll. Vi kan inte som Citymail välja ut vilka områden vi vill vara verksamma i. Den samhällsomfattande posten gäller alla hushåll. Dessutom är vår prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten, enligt lagkrav, öppen för insyn, transparent och icke-diskriminerande. Det gör att vi publicerar våra prislistor för avtalskunder online.

Det står även Citymail fritt fram att publicera sina priser offentligt, så att vem som helst kan jämföra våra prislistor och avgöra vem det är som använder sig av ”aggressiv prissättning”.

Genom ihärdiga rationaliseringar och effektiviseringar har PostNord, trots Sveriges geografiska förutsättningar och sedan millennieskiftet ständiga brevvolymminskningar, hitintills kunnat uppvisa lönsamhet i brevaffären.

Under 2018 var dock brevvolymfallen – och i praktiken PostNords enda intäkter från brevaffären – så pass stora att det nu inte kommer att gå att bedriva den samhällsomfattande posttjänsten lönsamt.

Fördyrad post och ökade intäkter för riskkapitalister

Då kan man som Citymail, 21 grams och Grafiska företagen naturligtvis hävda att PostNord är för effektiva och att vi borde dra oss tillbaka och överlämna lönsamma områden till konkurrenterna, något som naturligtvis ytterligare kommer att fördyra för den samhällsomfattande posttjänsten samtidigt som intäkterna ökar för Citymails nya ägare, de tyska riskkapitalisterna bakom bolaget Allegra capital.

Huruvida denna nya inriktning ligger i svenska medborgares intressen eller ej, överlåter vi till svenska beslutsfattare att ta ställning till.

Senast uppdaterad: 2019-02-12 09:58