Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

I somras remitterade regeringen en promemoria med förslag till lag för att komplettera den EU-förordningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 

PostNord avstyrker förslaget om att den som omfattas av skyldigheterna i EU-förordningen ska betala avgift för den nationella tillsynsmyndighetens verksamhet. Alternativt menar PostNord att skyldigheten att betala en sådan avgift ska begränsas till sådana tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster som inte har tillstånd att bedriva postverksamhet. Tillhandahållare av paketleveranstjänster kan inte anses dra nytta av tillsynsmyndighetens verksamhet varför avgiftsfinansiering vore svårmotiverad. För tillhandahållare av paketleveranstjänster som tillika har tillstånd att bedriva postverksamhet skulle förslaget dessutom innebära dubbel avgiftsskyldighet, vilket vore oskäligt.

 I övrigt har PostNord inga synpunkter.

Läs hela remissvaret här [PDF].

Senast uppdaterad: 2018-10-26 15:50