Remissvar - Som ett brev på posten

I sitt remissvar till postlagsutredningens delbetänkande Som ett brev på posten framhåller PostNord att tvådagarsbefordran är positivt men pristaket måste bort.

Idag sker en accelererande övergång från fysiska försändelser till digitala alternativ, en substitution som är så tydlig att produkterna åtminstone från det fysiska meddelandets perspektiv får anses helt utbytbara. Ur det perspektivet utgör det fysiska och det digitala meddelandet delar av en och samma marknad . Det går enligt PostNords uppfattning inte längre att tala om en enda postmarknad. Konkurrensen bör bedömas i ett mycket vidare perspektiv; det fysiska brevet är ett reellt alternativ till den digitala kommunikationen.

Kraftigt ökade kostnader

För att staten inte skall behöva gripa in och med offentliga medel subventionera tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten är det helt nödvändigt att kravet på kvalitet och prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten i postlagstiftningen ger tillhandahållaren av tjänsten möjlighet att fullt ut anpassa priser och villkor till rådande kostnadsutveckling. PostNord har sedan 2000 haft en kostnadsökning på arbetskraft per arbetad timme med ca 50 procent och en volymminskning av A-brev med 57 procent, samtidigt som priset endast har kunnat anpassas med 20 procent. Volymen är den enskilt viktigaste faktorn för kostnaden per styck relaterat till de servicekrav som ställs på PostNord; dvs. när volymerna minskar ökar kostnaden per producerad enhet.

Sverige har idag ett portopris som är bland de lägsta i Europa och samtidigt en arbetskraftskostnad som är bland de högsta . Pristaket bör tas bort i den nya lagstiftningen.

Dåligt underbyggt pristaksresonemang

Utredningens motivering till varför pristaket bör vara kvar är inte underbyggd. Med fallande brevvolymer är det i förlängningen inte möjligt att med det föreslagna pristaket utföra den samhällsomfattande posttjänsten utan statliga subventioner.

Stödjer tvådagarsbefordran

PostNord instämmer i Utredningens förslag att den samhällsomfattande posttjänsten ska innehålla ett baskrav på tvådagarsbefordran för inrikes brev i stället för övernattbefordran. Däremot anser PostNord att ett kvalitetskrav på 95 procent är för högt satt. I takt med att volymerna fortsätter att minska måste flexibilitet finnas för att sänka kvalitetskravet då det ej blir realistiskt, vare sig av kostnads- eller miljöskäl, att upprätthålla ett kvalitetskrav om 95 procent när volymerna minskar kraftigt och många hushåll endast får någon enstaka försändelse per dag utdelad i sin postlåda.

Pristaket bör tas bort

Pristaket bör därför tas bort i sin helhet vilket också föreslogs av 2005 års Post- och kassautredning. Utredningen har inte visat några hållbara skäl till varför pristaket skall behållas. Posttjänster utgör idag en obetydlig del av hushållens kostnad (ca 150 – 200 kronor per hushåll och år att jämföras med ca 7 000 kronor per hushåll och år för Internet- och telefonikostnader) varför skyddsbehov saknas.

Läs hela remissvaret här [PDF].

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:51