Förbättrad konkurrens på postmarknaden

Sett till hela den svenska postmarknaden har PostNord en dominerande ställning.

I vissa lönsamma segment är dock PostNords konkurrenter större, med marknadsandelar uppemot 60 %. Det krävs således en viss nyansering när konkurrens­frågorna på den svenska postmarknaden diskuteras.

Postlagen reglerar posttjänsten

Enligt postlagen skall den samhällsomfattande posttjänsten tillhandahållas till priser som är öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade.

Dessa krav är redan i Postlagen långtgående och har dessutom ytterligare förstärkts i de tillståndsvillkor som PTS har utfärdat för PostNord. Regleringen innebär att det kommersiella handlingsutrymmet och därmed flexibiliteten i praktiken upphör. På marknaden finns två större aktörer. Effekten av att den ene aktören tvingas offentliggöra sina priser blir mycket negativt för konkurrensen och för PostNords möjlighet bedriva en affärsmässig verksamhet, och som konsekvens den långsiktiga möjligheten att bedriva den samhällsomfattande posttjänsten.

Samma regelverk bör gälla på postmarknaden

De här kraven är till stor nackdel för PostNord och gör det väldigt lätt för andra konkurrenter att ”plocka russinen ur kakan”. Som en stor aktör på marknaden lyder PostNord under den generella konkurrensrätten vilket skulle förhindra eventuellt missbruk av dominerande ställning, och Konkurrensverket kan med stöd av denna lagstiftning vidta relevanta åtgärder. Det är därför PostNords uppfattning att samma regelverk bör gälla på postmarknaden som på i stort sett alla andra marknader.

Senast uppdaterad: 2018-12-06 12:35