Code of Conduct - vår uppförandekod

Vår Code of Conduct ställer styrande krav på hur vi som koncern ska agera inom de, för oss, viktigaste område­na för ett hållbart företagande. 

Arbetet utgår från Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987.

Koden gäller i tillägg till gällande lag och externa regelverk. Den är också utgångspunkten för alla relevanta koncerninterna regler.

Koden gäller för samtliga medarbetare i alla länder där PostNord har verksamhet. Koden ska även i relevanta delar integreras i avtal med våra affärspartners.

Med ”PostNord” avses i denna Code of Conduct hela PostNord med samtliga verksamheter och ingående dotterbolag.

Läs hela Code of Conduct

Senast uppdaterad: 2019-10-01 14:29