Whistleblowerrutin

PostNords whistleblowingfunktion hittar du här.

Rapportera allvarliga misstankar

 • PostNord har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabe​handling av leverantörer och god affärsetik är centralt.
 • Företagets anställda är ofta de första att upptäcka oegentligheter eller bedrägerier på en arbetsplats. Vi är tacksamma om du hjälper oss att följa detta. Ju tidigare ett problem kan upptäckas desto bättre. 
 • Därför kan vem som helst rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Du gör det via en extern internetportal. Du kan välja att vara anonym och PostNord får inte veta vem som gjort anmälan.

Det här kan du rapportera

Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar eller allvarliga oegentligheter som man misstänker har begåtts, sanktionerats, eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning eller i nyckelposition i PostNord.

Med person i ledande ställning avses: 

 • Ledamot i PostNords koncernstyrelse
 • Medlem i PostNords koncernledning
 • Person som rapporterar till någon i koncernledningen (nivå 2) eller nivån där under (nivå 3)
 • Medlem av ledningsgruppen i PostNord-koncernens dotterbolag.

Med person i nyckelposition avses en anställd eller konsult med självständig beslutande rätt i för verksamheten vi​ktiga frågor eller med självständigt ansvar för viktiga funktioner inom PostNords verksamhet. Det kan vara en person med betydande ansvar för säkerhet, miljö och avtal med leverantörer eller kunder.

Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom Whistleblowing:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • Allvarliga överträdelser av Code of Conduct

Whistleblowingfunktionen kan användas av anställda i alla våra nordiska bolag samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till PostNord. Rutinen följer gällande lagar och förordningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland och är tillgänglig via internetportalen.

Så här lämnar du din anonyma rapport

 • Följ instruktionerna i det formulär som finns via länken till whistleblowernetwork. Där kan du rapportera enkelt och tryggt.
 • När du skickar rapporten kan du ange ett användarnamn och ett lösenord för att anonymt följa ärendet.
 • Du får inom kort en återkoppling från PostNord
 • Ärendet hanteras av PostNords Internrevision i samarbete med PostNords Chefsjurist.

Rapporteringsrutinen är tillgänglig via internetportalen https://postnord.whistleblowernetwork.net.

För andra typer av fel, reklamationer och brott kan du alltid kontakta PostNords kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-28 15:44