Whistleblowerrutin

Många företag har en rapporteringsrutin, så kallad whistleblowing, för att säkerställa att allvarliga brott, som begåtts av en person i ledande ställning, kan rapporteras. PostNord har även en sådan rutin.

Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats, eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning eller nyckelpersoner.

Med person i ledande ställning avses: 

  • Ledamot i PostNords koncernstyrelse
  • Medlem i PostNords koncernledning
  • Person som rapporterar till någon i koncernledningen
  • Medlem av ledningsgruppen i PostNord-koncernens dotterbolag.

Med nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget. Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom whistleblowing:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

 Rapporteringsrutinen kan användas av anställda i PostNords nordiska företag, samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till dessa företag, och följer gällande lagar och förordningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Rapporteringsrutinen är tillgänglig via internetportalen https://postnord.whistleblowernetwork.net.

 För andra typer av fel, reklamationer och brott kan du alltid kontakta PostNords kundservice.

Senast uppdaterad: 2017-11-15 14:28