Postbefordringen over grænsene

I 1620 oprettede Sverige et fast postkontor i Hamburg. Hollænderen Leonard van Sorgen fik til opgave at stå for postbefordringen fra Sverige til Hamburg.

Han påpegede på et tidligt tidspunkt, at den svenske konge skulle indhente tilladelse fra den danske konge til at befordre posten gennem Danmark. Gustav II Adolf mente dog, at det var tilstrækkeligt med den aftale, som var indgået i 1580, hvorefter kongens kurerer og undersåtter frit kunne bevæge sig igennem de forskellige lande. Christian IV var utilfreds med, at sagen ikke blev bragt op på højeste niveau, og de svenske postførere fik problemer med at komme frem. Dette foranledigede Anders Svensson, som havde fået ansvaret for postbefordringen, at sende sin adjudant "ad en rute, som ikke mange rejser", og det lykkedes ham da også at få brevene frem til Markaryd, som dengang lå på grænsen til Danmark.

Konflikt hele 1600-talllet

Generelt var det svenske postvæsen i konflikt med de danske myndigheder gennem hele 1600-talllet og et godt stykke ind i 1700-tallet. Krig blev afløst af fred, men aftaler om fri passager blev igen ophævet på grund af nye krige. Sverige forsøgte andre veje som eksempelvis at sende post mod nord, rundt om Bottenviken og ned gennem Finland. Det var en utroligt tidskrævende rute. Andre gange sendte man forsendelser med båd til Tyskland og Holland med henblik på viderebefordring herfra.

I slutningen forhindrede Sverige så den danske post i at komme frem til Norge gennem Halland. Danmark sendte nogle gange posten med båd fra Fladstrand til Norge, men isen lagde ofte hindringer i vejen om vinteren.

Postal fredslutning 1735

Først i 1735 blev der indgået en postal fredslutning, idet Sverige og Danmark gav hinanden ret til at befordre egen post gennem de forskellige nabolande. I 1814 skiltes Danmarks og Norges veje, og der var ikke længere behov for, at danske postilloner skulle bevæge sig gennem Sverige. Samme år blev der indgået en aftale, hvorefter det danske postvæsen mod betaling overtog befordringen af den svenske post gennem Danmark. En løsning, som generelt anvendes i dag ved postbefordring gennem alle Europas lande.

Sidst opdateret: 24-11-2015 09:37