Vårt miljöansvar

PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed även våra kunders miljöbelastning.

Minskad miljöbelastning innebär inte bara ett positivt bidrag till samhället, det är samtidigt en konkurrensfördel för såväl koncernen som våra kunder.

PostNord skapar värde genom att effektivt hantera och distribuera fysiska och digitala försändelser, som når mottagaren på ett effektivt sätt. Huvuddelen av PostNords uppdrag omfattar således transporter av brev, varor och gods från en punkt till en annan. Koldioxidutsläpp från transporter står för den största delen av koncernens miljöpåverkan. Minskad förbrukning av fossila drivmedel hör därför till PostNords högst prioriterade initiativ för att nå det långsiktiga utsläppsmålet.

Miljömål 2020

Mål: PostNords totala utsläpp av koldioxid ska minska med 40 procent till 2020, i förhållande till 2009 års nivå.

Resultat: Vid slutet av 2018 hade PostNords koldioxidutsläpp minskat med totalt 35 procent i relation till 2009. Under 2018 var minskningen 3 procent.

Kommentar: PostNords klimatmål, som uttrycks i absoluta termer, är mycket utmanande eftersom vår produktion sett till antalet fraktade paket ständigt ökar. Årets utsläppsminskning bidrar till att vi är på god väg att nå klimatmålet 2020. Det är ett utfall som vi är mycket nöjda med, i synnerhet mot bakgrund av ökande paketvolymer och lagstiftning om biobränslen som försvårar användningen av höginblandade biodrivmedel.

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:37