Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2009-11-12 12:00

Posten Norden inleder med kostnadsfokus och högt tempo

​12 nov 2009

Posten Norden delårsrapport januari-september 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 997 (33 747) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 969 (2 503) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 3 135 (2 847) MSEK
 • Som en del i samgåendet avyttrade Post Danmark A/S sin andel i belgiska posten De Post-La Poste vilket har givit en realisationsvinst om 2 002 MSEK under tredje kvartalet
 • Omfattande åtgärder genomförs för att anpassa kostnaderna till den minskade omsättningen
 • Samgåendeprocessen pågår i högt tempo

  VD-kommentar
  Historia skrevs när Posten AB och Post Danmark A/S förenades i den gemensamma koncernen Posten Norden den 24 juni i år. För att i rådande ekonomiska läge snabbt nå storleksfördelar, säkra synergier och nå enhetlighet har ett intensivt arbete inletts med att förena verksamheterna, utarbeta en gemensam målbild och en långsiktig strategi. Målet är samstämmigt och tydligt. Posten Norden ska vara den mest konkurrenskraftiga aktören inom kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden.

  Sedan hösten 2008 har vi upplevt en global kris som påverkat de flesta sektorer och marknader. Posten Nordens affär har bland annat påverkats av att den industriella sektorn inte haft tillnärmelsevis samma behov av logistiktjänster och av att den finansiella sektorn har trappat upp övergången till elektronisk kommunikation. Det är också tydligt att det bekymmersamma marknadsläget så här långt har resulterat i en mycket försvagad efterfrågan och kraftigt vikande lönsamhet för aktörer i vår bransch.

  Posten Nordens nettoomsättning minskade, exklusive valutaförändring med 8 % under januari-september jämfört med motsvarande period (pro forma) förra året. Rörelseresultatet uppgick till 969 MSEK, vilket är en betydande minskning jämfört med samma period föregående år. Genom kraftfulla åtgärder på kostnadssidan har koncernens kostnader minskat, om än inte i tillräcklig utsträckning för att kompensera för hela omsättningsminskningen. Periodens finansnetto har påverkats positivt av den realisationsvinst om 2002 MSEK som uppkom i samband med att Post Danmark A/S i juli avyttrade sin andel i belgiska posten.

  Det är med glädje jag konstaterar att samgåendeprocessen drivs i ett högt tempo och med stor effektivitet. På ovanligt kort tid har EU-prövning och fullföljande av påföljande åtaganden genomförts. Tack vare våra medarbetares hårda arbete och engagemang har vi på mycket kort tid kommit långt i att förenas i en gemensam koncern utan att tappa fokus på vår dagliga affär. Det gör att vi i vår första externa rapport kan visa ett rimligt bra resultat givet omständigheterna. Men det återstår utan tvekan ett hårt arbete. Nu driver därför våra nybildade ledningsgrupper målmedvetet arbetet med att förbättra och förstärka Posten Nordens nuvarande och framtida position. Det bådar gott.

  Delårsrapporten för januari - september 2009 kan laddas ned via nedanstående länk.

  Koncernen bildades formellt 24 juni 2009 men har konsoliderats per 1 juli 2009. Alla jämförelseuppgifter och alla uppgifter för januari - september avser pro forma. Pro forma-uppgifterna är inte granskade av revisorerna.

  Vid frågor kontakta:
  Per Ljungberg, Posten Nordens presschef, tel: +46 8781 17 39 eller pressjour, tel:+46 8 23 10 10.

  Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

 • Nedladdningar


  Senast uppdaterad: 2009-11-12 12:00