Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2009-06-24 12:00

Posten och Post Danmark har fusionerats och den nya koncernens ledning är utsedd

24 jun 2009

Ägarna till Post Danmark A/S och Posten AB har slutfört de åtgärder som innebär att en gemensam koncern med cirka 50 000 anställda och en omsättning på drygt 45 miljarder svenska kronor har bildats. Styrelseordförande i den nya koncernen är Fritz H. Schur och Lars G Nordström har tidigare utsetts till VD och koncernchef.

Det historiska samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB har fullbordats. Samgåendet kommer att innebära stärkt konkurrenskraft på en alltmer konkurrensutsatt marknad som är hårt utsatt för den nuvarande ekonomiska krisen. Genom fusionen stärks förutsättningarna att säkra en förstklassig postservice även i framtiden.

Transaktionen

De slutliga transaktioner som nu genomförts innebär att den danska staten har överfört sina aktier i Post Danmark A/S i det nya moderbolaget, samtidigt som den svenska staten har överfört sina aktier i Posten AB i det nya moderbolaget. Såväl den svenska som danska staten har i gengäld mottagit nya aktier i det nya moderbolaget. Rösterna i det nya moderbolaget fördelas 50/50 mellan den danska och svenska staten. Ägarandelarna tar sin utgångspunkt i den ursprungliga fördelningen 40/60, med hänsyn till de 3 procent av aktierna som idag ägs av medarbetarna och ledningen i Post Danmark A/S, samt aktier som innehavs av bolaget. Som en del i transaktionen har Posten AB utbetalat 1 400 MSEK i utdelning till svenska staten enligt det avtal som tecknats mellan ägarna.

Moderbolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som tills vidare har firmanamnet Posten Norden AB (publ). Bolaget kommer att styras utifrån de principer som överenskommits mellan ägarna och i tillämpliga delar även svensk kod för bolagsstyrning.

Den fullständiga styrelsen för Posten Norden AB kommer att utses på en extra bolagsstämma i augusti 2009. Som styrelseledamöter intill utgången av årsstämman 2010 nomineras: Fritz Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Anne Birgitte Lundholt, Richard Reinius. Som ordförande intill utgången av årsstämman 2010 nomineras Fritz Schur. Den danska staten kommer inför den extra bolagsstämman i augusti att nominera två ytterligare ledamöter i styrelsen.

Fram till den extra bolagsstämman i augusti 2009 verkar en interimstyrelse bestående av Fritz Schur (ordförande), Anne Birgitte Lundholt, Marianne Nivert och Richard Reinius.

Marianne Nivert har meddelat att hon icke önskar ifrågakomma för återval till styrelsen.

Från de anställdas organisationer utses en dansk och två svenska ledamöter samt suppleanter i styrelsen.

– Stora företag i små länder behöver både få en större naturlig hemmamarknad och söka skalfördelar. Det är två faktorer som legat till grund för fusionen. Därtill kommer det att vara en fördel att vara en större aktör för att kunna ta en aktiv roll i den kommande avregleringen av den europeiska postmarknaden. I den gemensamma koncernen samlas unika erfarenheter och kompetenser och båda företagen står för hög kvalitet och en vilja att utvecklas i takt med att kundernas behov förändras. I den gemensamma koncernen får vi bättre möjligheter att utveckla kommunikations- och logistikverksamheterna och samtidigt upprätthålla en postservice i världsklass, säger Fritz H. Schur, styrelseordförande i den nya koncernen.

Organisationsstruktur

Den nya koncernens operativa struktur består av fyra affärsområden. Den traditionella postverksamheten i respektive land kommer att bedrivas i affärsområdena Meddelande Sverige respektive Breve Danmark. Koncernens samlade logistikverksamhet bedrivs i affärsområdet Logistik och informationslogistikverksamheten samt övriga verksamheter i Strålfors AB i affärsområdet Informationslogistik.

För koncernens ledning och samordning inrättas sju koncernfunktioner: Finans & Ekonomi, Produktionsutveckling, Affärsutveckling, Kommunikation, HR, Juridik och IT.

– Vi har sedan EU kommissionens godkännande i april kunnat förbereda fusionen. Nu har vi fått en bra laguppställning som har rätt kompetens och inställning till det som nu väntar i det fortsätta arbetet med att förena våra verksamheter. Vi ska både säkerställa att våra kunder får rätt service och att de 30 miljoner försändelser vi dagligen levererar når rätt mottagare i rätt tid. Samtidigt ska vi genomföra nästa steg i integrationsarbetet där vi snabbt ska ta vara på fördelarna med denna historiska fusion och skapa det mest konkurrenskraftiga nordiska alternativet för alla kunder som har behov av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i den nya koncernen.

Den nya koncernens koncernledning består förutom av koncernchefen Lars G Nordström av:

- K. B. Pedersen, vice verkställande direktör och chef för koncernfunktion Produktionsutveckling. Pedersen är f.n. viceadministrerande direktör i Post Danmark A/S

- Göran Sällqvist, vice verkställande direktör och chef för koncernfunktion Affärsutveckling. Sällqvist är f.n. vice VD i Posten AB.

- Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige. Andreas Falkenmark är idag VD för Posten Meddelande AB.

- Finn Hansen, chef för affärsområde Breve Danmark. Finn Hansen är idag vicedirektør för Distribution inom Post Danmark A/S

- Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik. Henrik Höjsgaard är idag VD för Posten Logistik AB.

- Per Samuelson, chef för affärsområde Informationslogistik. Per Samuelson är idag VD för Strålfors AB.

- Palle Juliussen, HR-direktör och chef för koncernfunktion HR. Palle Juliussen är idag ledamot av Post Danmarks direktion med personal som ett av sina ansvarsområden.

- Joss Delissen, Chief Information Officer och chef för koncernfunktion IT. Joss Delissen är idag CIO för Posten AB.

- Bo Friberg, Chief Financial Officer och chef för koncernfunktion Ekonomi och Finans. Bo Friberg är idag CFO för Posten AB.

- Per Mossberg, Kommunikationsdirektör och chef för koncernfunktion Kommunikation. Per Mossberg är idag kommunikationsdirektör för Posten AB.

- Viveca Bergstedt Sten, Chefsjurist och chef för koncernfunktion Juridik. Viveca Bergstedt Sten är idag chefsjurist i Posten AB.

Posten Nordens koncernchef har vidare utsett ställföreträdare för cheferna inom följande funktioner:

- Torsten Fels som ställföreträdande CFO. Torsten Fels är idag ledamot av Post Danmarks direktion med finans och ekonomi som ett av sina ansvarsområden.

- Herman Petersson som ställföreträdande CIO. Herman Petersson är idag underdirektør inom ITverksamheten i Post Danmark.

- Lars Kaspersen som ställföreträdande kommunikationsdirektör. Lars Kaspersen är idag kommunikationschef i Post Danmark.

- Carsten Dalbo Pedersen som ställföreträdande chef för affärsområde Logistik. Carsten Dalbo Pedersen är idag vicedirektør för Kurir, Express och Paket inom Post Danmark.

- Jens Heurlin som ställföreträdande chefsjurist. Jens Heurlin är idag chefsjurist i Post Danmark

Jørn Schmidt har utsetts att vara adjungerad i den nya koncernledningen. Han är idag chef för direktionssekretariatet i Post Danmark och kommer att arbeta i ledningen för den initiala planeringsprocessen för den nya koncernen.

Som chef för den nya koncernens internrevision har utsetts Søren Kongsbo, f.n. internrevisionschef i Post Danmark. Som ställföreträdare har utsetts Mats Tunbjörk, f.n. internrevisor i Posten AB.

Ernst & Young AB har utsetts som revisorer för den nya koncernen för tiden intill slutet av årsstämma 2011 med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor.

Ersättningsvillkor

För uppgiften att leda Nordens ledande kommunikations- och logistikverksamhet med cirka 50 000 medarbetare och en omsättning på cirka 45 miljarder SEK kommer koncernchefen att erhålla ersättning i form av fast lön som uppgår till 690 000 SEK per månad. Bonus, annan rörlig ersättning eller avgångsvederlag förekommer inte. Pensionsavsättning görs om 30 procent av lönen.

Lars G Nordström tillträdde som VD och koncernchef för Posten den 1 juli 2008. Han har under nio månader, fr o m juli 2008 t o m mars 2009, inte tagit ut lön eller annan ersättning för detta arbete.

Bakgrund

Den 1 april 2008 tillkännagavs att danska staten och svenska staten tecknat en avsiktsförklaring om ett samgående mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Den 12 juni 2008 godkände Folketinget i Danmark samgåendet och den 18 juni 2008 godkände den svenska Riksdagen samgåendet.

Den 2 februari 2009 undertecknade det danska Transportministeriet och det svenska Näringsdepartementet ett kombinationsavtal. Bolagens gemensamma ansökan lämnades till EU-kommissionen den 26 februari 2009. Den 21 april 2009 godkände EU-kommissionen samgåendet. En förutsättning för kommissionens godkännande var bland annat att Post Danmark A/S och Posten AB minskar sin marknadsandel på den danska marknaden för företagspaket.

Bilaga: Organisatorisk huvudstruktur och legal huvudstruktur för Posten Norden

Vid frågor kontakta:

Lars G Nordström, VD och koncernchef Posten Norden AB

Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, Posten Norden AB

Kontakt via Postens Medierelationer, 08 – 23 10 10

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med ungefär 30 000 medarbetare och en omsättning på över 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2009-06-24 12:00