Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2009-12-11 12:00

Postsektorn ska minska sina CO2-utsläpp

​11 dec 2009

Världens ledande postföretag har slagit fast ett gemensamt mål om att minska branschens samlade CO2-utsläpp med 20 procent fram till 2020. Det gemensamma branschmålet - det första inom service- och tjänstesektorn - offentliggjordes idag samtidigt som branschen presenterade sin första gemensamma hållbarhetsredovisning.

IPC (International Post Corporation), som företräder världens ledande postföretag, har idag meddelat att 20 postföretag ska göra en insats för att gemensamt minska postbranschens CO2-utsläpp med 20 procent till 2020, jämfört med de konstaterade CO2-utsläppen under 2008. Postbranschen blir därmed den första branschen inom servicesektorn som offentliggör ett gemensamt mål för CO2-minskning.

Postföretagens åtagande att uppnå det gemensamma målet att minska CO2 offentliggjordes i sam-band med en paneldebatt om klimatförändringarna med Nadine Dereza som moderator. Ordföranden i IPC och tillika VD för det franska La Poste, Jean-Paul Bailly presenterade samtidigt branschens första gemensamma hållbarhetsredovisning. Sammanlagt 20 postoperatörer, som tillsammans hanterar 80 procent av den globala postvolymen, har medverkat till denna första miljöredovisning som bygger på IPC:s system för att mäta miljöprestanda inom postsektorn. IPC:s medlemmar ansvarar för driften av cirka 100.000 postsorteringsanläggningar och 600.000 bilar som transporterar post. De 20 postföretagen som medverkar i hållbarhetsrapporten släpper idag till-sammans ut 8,36 miljoner ton CO2. Målet innebär att utsläppen ska minska till 6,69 miljoner ton 2020.

- Detta är en viktig händelse inte bara för vår bransch, utan också sett i ett större perspektiv, säger Jean-Paul Bailly.

- Som första bransch inom tjänstesektorn har vi genom en samlad aktion beträffande hanteringen av våra globala CO2-utsläpp tydliggjort vad som går att uppnå. Att reducera CO2-utsläppen är en fråga som berör hela branschen, och därför finns det goda skäl för en gemensam syn från näringslivet sida, konstaterar han.

Yvo de Boer, chef för FN: s klimatsekretariat (UNFCCC), berömde initiativet i ett uttalande:

- Den gemensamma insats som postsektorn idag har aviserat är ett välkommet exempel på att visioner och ledarskap är nödvändiga förutsättningar på alla nivåer för att effektivt bekämpa klimatföränd-ringarna. Jag kan bara uppmana postsektorn att fortsätta att föregå med gott exempel.

Posten Norden, som bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB, deltar också i den gemensamma ambitionen:

- Den globala uppvärmningen är ett globalt problem som kräver globala åtgärder. Om vi som bransch kan skapa en plattform som gör det möjligt att jämföra insatser och resultat och därmed etablera best practice, kommer det att öka branschens trovärdighet. Jag tror att konkurrens är hälsosamt i alla sammanhang och som företrädare för ett bolag där ansvar för klimatet och miljön redan är en naturlig del av vår vardag, ser jag bara fördelar med att dela våra mål och insatser med andra aktörer i branschen, säger Lars G Nordström, koncernchef Posten Norden.

Både Post Danmark och Posten AB har under många år arbetat intensivt för att reducera sina CO2-utsläpp. En väg för att åstadkomma den framtida utsläppsminskningen är den klimatfond som bolaget har etablerat och vars resurser ska användas för investeringar som gynnar klimatet:

- Posten Nordens vision är att vara ett miljöriktigt val för våra kunder. Ett av våra fokusområden i det arbetet är att minska beroendet av fossila bränslen. Det är också den huvudsakliga anledningen till att vi har etablerat vår egen klimatfond. Fonden har under 2009 tillförts 60 miljoner kronor, ett belopp som under 2010 kommer att öka till 100 miljoner kronor. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat att kompensera CO2-utsläppen från våra verksamheter förra året. Men istället för att klimatkompensera har vi öronmärkt dessa pengar för egna investeringar, vilket kan bidra till att ytterligare minska vår framtida CO2-utsläpp, säger KB Pedersen, VD i Post Danmark och ytterst ansvarig för miljöfrågor inom Posten Norden.

Den 20 postföretag som har deltagit i IPC: s miljörapportering och i arbetet med att fastställa ett gemensamt mål för CO2-minskning är: irländska An Post, Australia Post, Canada Post, Correios de Portugal, spanska Correos y Telégrafos, tyska Deutsche Post, franska La Poste, grekiska Hellenic Post, finska Itella Post, belgiska La Poste / De Post, ungerska Magyar Posta, Nya Zeeland Post, Posten Norge, Posten Norden, luxemburgska Postes et Telecommunications, engelska Royal Mail, schweiziska Swiss Post, holländska TNT och amerikanska United States Postal Service.

Fakta om International Post Corporation (IPC)
International Post Corporation (IPC) är ett samarbetsorgan för postföretag. Medlemmarna består av 24 postföretag från Europa, Nordamerika och Asien- och Stillahavsområdet. Under de senaste två åren har IPC tillsammans med sina medlemmar arbetat för att förbättra postkvaliteten genom utveckling av teknik som säkerställer insyn i sorterings- och distributionssystem. I övrigt sköter IPC systemet för incitamentsbaserad redovisning mellan postföretag och en plattform för utbyte av information av kommersiell karaktär till sina medlemmar genom att VD och ledningsgrupper får ett forum för utbyte av best practice, diskutera strategier och delta i branschanalyser. IPC representerar huvuddelen av de internationella postföretagen med 80 procent av världens totala postvolym. Tillsammans har IPC:s medlemsföretag 2,4 miljoner anställda. IPC har sitt huvudkontor i Bryssel, Belgien, där 60 personer från 17 olika länder arbetar. IPC:s styrelse består av VD:arna från elva av medlemsföretagens VD:ar samt IPC:s VD.

Fakta om systemet för att mäta miljöprestanda
Rapporteringssystemet består av ett frågeformulär, baserat på följande:

Krav enligt internationella normer för god praxis:

 • Dow Jones Sustainability Index
 • FTSE4Good Index
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • GHG Protocol
 • Global Reporting Initiative (G3) - riktlinjer för rapportering kring hållbarhet
 • ISO 14000

  Nuvarande best practice som fastställts av företag, bland annat:
 • Postföretag
 • Logistik- och transportföretag
 • Ledande globala företag (inklusive klienter)

  Efter en genomgång av inkomna svar, som innefattar en process där man genomfört en webbenkät, granskning, intervjuer och expertutlåtanden, kommer det göras en poängsättning av tio större områden av ledningens kompetens, viktat för frågornas karaktär och förmåga inom områden som:

 • Principer
 • Ledning och strategi
 • Mål och metoder
 • Arbetstagarinflytande
 • Aktivitet
 • Mätning och kontroll
 • Mål
 • Prestanda
 • Upplysningar - rapportering
 • Value Chain Management
 • Miljöeffekter och reaktioner

  Vid frågor kontakta:
  Posten Nordens pressjour, tel: 08-23 10 10

  Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

 • Senast uppdaterad: 2009-12-11 12:00