Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-02-24 12:00

Ett acceptabelt rörelseresultat givet omständigheterna, viktiga förbättringar i verksamheten och en snabb samgåendeprocess

​24 feb 2010

 

  • Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till 44 633 (45 810) MSEK 

  • Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till 284 (2 946) MSEK. 

  • Exklusive omstruktureringskostnader om 1 154 (163) MSEK uppgick helårets rörelseresultat till 1 438 (3 109) MSEK 

  • Resultat före skatt för helåret uppgick till 2 439 (3 640) MSEK och efter skatt till 2 414 (2 749) MSEK 

  • Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om 1 400 MSEK till svenska staten. Vidare avyttrade Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A. som representerade Post Danmarks ägarandel i belgiska posten, De Post N.V.-La Poste S.A. Avyttringen gav en realisationsvinst om 2 002 MSEK 

  • Styrelsen föreslår utdelning om 1 440 MSEK 


VD-kommentar, Lars G Nordström
Posten Nordens resultat för 2009 visar hur lågkonjunkturen och substitutionen påverkat efterfrågan på kommunikations- och logistiktjänster. Det visar också tydligt på behovet av att snabbt kunna anpassa kostnader till lägre intäktsnivåer. Bakom Posten Nordens lägre omsättning ligger främst kraftigt vikande brevvolymer. De åtgärder för att anpassa kostnaderna till lägre intäkter som påbörjades hösten 2008 gör att Posten Norden, givet omständigheterna, redovisar ett acceptabelt resultat.

För att möta det fortsatt osäkra marknadsläget och övriga faktorer som påverkar vår verksamhet fattade vi under året beslut om ytterligare åtgärder. Den dryga miljard kronor i form av omstruktureringskostnader som belastat 2009 års resultat möjliggör nödvändiga anpassningar av produktionskapaciteten inom samtliga affärsområden, modernisering av servicenätet och rationaliseringar inom administrationen.

För drygt ett halvt år sedan blev samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB formellt klart. Vårt arbete har kännetecknats av högt tempo och goda framsteg. Det har varit inriktat på att skapa rätt förutsättningar och arbetsformer utan att tappa fokus på kunder, kostnader, kvalitet, och medarbetare. Särskilt glädjande är att våra kunder har blivit nöjdare och att vi med förbättrade produktionsprocesser och mer engagerade medarbetare ytterligare förbättrat leveranskvaliteten från redan mycket höga nivåer.

Tack vare vårt enträgna arbete med att anpassa kostnaderna och i kombination med avyttringen av De Post-La Poste har Posten Nordens finansiella ställning till och med stärkts. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikföretag har börjat.


Koncernen bildades 24 juni 2009 och har konsoliderats per 1 juli 2009. Uppgifter för kalenderåret 2009 och alla jämförelseuppgifter avser pro forma.

Vid frågor kontakta:
Posten Norden Medierelationer,  tel:+46 8 23 10 10.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-02-24 12:00