Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-08-31 08:30

Förbättrat rörelseresultat genom långsiktigt arbete med kostnadsanpassningar

- Nettoomsättningen uppgick till 21 149 (22 775) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 793 (690) MSEK

- Resultat före skatt uppgick till 796 (894) MSEK

- Exklusive resultatandel från De Post-La Poste som såldes i juli 2009, uppgick periodens resultat till 607 (456) MSEK

- Periodens redovisade resultat uppgick till 607 (708) MSEK

Koncernchef Lars G Nordströms kommentar

Postmarknaderna världen över vidkänns kraftiga volymminskningar genom substitutions- och konjunktureffekter. Detta ställer krav på att anpassa kostnaderna till de nya volymnivåerna för att försvara lönsamhet och kunna fullgöra samhällsuppdragen.

Posten Nordens rörelseresultat ökade med 15 procent under första halvåret 2010. Resultatförbättringen är framför allt en effekt av det långsiktiga arbete som bedrivits de senaste åren med att anpassa kapacitet och kostnader till lägre volymer samt av synergieffekter från samgåendet. Nettoomsättningen, exklusive struktur- och valutaeffekter, minskade med 2 procent under samma period.

Åtgärderna på kostnadssidan har gett påtagliga resultateffekter i koncernen under perioden. Detta illustreras inte minst av affärsområdet Breve Danmarks förbättrade rörelseresultat. Den danska marknaden uppvisar dock fortsatt kraftiga volymminskningar för brev på mer än 10 procent och kostnaderna kan framgent inte förväntas sänkas i motsvarande utsträckning.

I Sverige har konjunkturåterhämtningen inverkat positivt på brevvolymerna, men vi vet att de kraftiga volymminskningarna kommer att prägla marknaden framöver. Affärsområdet Meddelande Sveriges kapacitetsanpassningar, som gav positiva resultateffekter redan under första halvåret 2009, kommer att fortgå.

Efterfrågan på affärsområdet Logistiks tjänster ökade trots fortsatt hård konkurrens, och för det andra kvartalet 2010 redovisar affärsområdet en ökad omsättning exklusive struktur- och valutaförändring. Utvecklingen för Informationslogistik är också positiv, även om affärsområdet har en bit kvar till positivt resultat.

Arbetet med att skapa Nordens bästa kommunikations- och logistikföretag pågår. Hemtagningen av synergieffekterna från samgåendet löper planenligt och vi identifierar kontinuerligt nya effektiviseringsmöjligheter. Posten Norden står väl rustad att möta kundernas behov och jag ser med tillförsikt på koncernens fortsatta utveckling.

Koncernen bildades 24 juni 2009 och konsoliderades första gången per 1 juli 2009. Uppgifter för kalenderåret 2009 och kvartalsuppgifter tidigare än juli 2009 avser pro forma.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-08-31 08:30