Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-04-14 12:00

"Posten Norden är väl rustad inför framtiden"

​14 apr 2010

Posten Norden är väl rustad inför de utmaningar som väntar när brevvolymerna sjunker och stora delar av postmarknaderna inom EU avregleras. Under 2009 var Posten Nordens kunder nöjdare än någonsin tidigare, nya kvalitetsrekord slogs i såväl Sverige som Danmark och medarbetarna var friskare och mer engagerade. För att lyckas krävs dock rätt betingelser. Koncernchef Lars G Nordström sa idag i sitt anförande vid koncernens första årsstämma att han vill se en reglering och tillsyn av verksamheten som tar hänsyn till den höga förändringstakt och de nya förutsättningar företaget möter.  

I sitt anförande på Posten Nordens årsstämma i Solna idag konstaterade koncernchef Lars G Nordström att världen, och med den post- och logistikverksamheten i Europa, har förändrats sedan samgående mellan Post Danmark och Posten offentliggjordes för två år sedan. Samtidigt menar han att de argument som då anfördes för samgåendet är ännu mer relevanta nu än då. Lars G Nordström: 

- Ett framgångsrikt kommunikations- och logistikföretag i morgondagens Europa kommer att kännetecknas av att det är ett kund- och resultatorienterat företag med kunniga och engagerade medarbetare. Ett företag med insikt hos ägare och personal om betydelsen av snabbhet och flexibilitet inför de förändringar som krävs. Ett företag, som med rätt betingelser, ges möjlighet att på rationella grunder bygga en struktur som skapar konkurrensfördelar, till glädje för kunder, ägare och medarbetare. Posten Norden har alla förutsättningar att bli ett sådant företag. 

Lars G Nordström underströk Posten Nordens starka position när det gäller logistik och distanshandel och beskrev vidare de utmaningar som koncernen står inför med bland annat kraftigt sjunkande brevvolymer. Han förutspådde att volymerna kommer att fortsätta att sjunka, att de inte kommer tillbaka när konjunkturen vänder och att det är svårt att avgöra vilken volym som blir "normal". För att klara utmaningarna menar Lars G Nordström att det krävs en strukturanpassning som går mycket längre än man kunde föreställa sig bara för ett par år sedan och en omfattande utveckling och kundanpassning. Därför måste Posten Norden få rätt att anpassa och utveckla verksamheten så att koncernen kan leverera det kunderna efterfrågar på ett sådant sätt att ägarnas avkastningskrav uppfylls. För att uppnå det behövs rätt betingelser. Lars G Nordström: 

-          Vi räknar med att vi i Danmark som en följd av den kommande liberaliseringen får ökad konkurrens, men en konkurrens på lika villkor. Vi räknar med att i Sverige, som en följd av postlagsutredningen, få ett minskat regleringstryck - det är ju EU:s så kallade Postdirektivs grundläggande tanke. Och vi räknar med att de tankar som framförts om att åstadkomma pristransparens genom offentliggörande av enskilda affärsavtal avfärdas. Det är tankar som andra inom affärslivet skulle betrakta som orimliga! Vår uppgift är naturligtvis inte att underlätta för utländska postala statsmonopol att få kännedom om våra affärsavtal. Vår uppgift är att vara en konkurrenskraftig, pålitlig och professionell partner till våra kunder. Så fullgör vi vårt samhällsuppdrag. 

Lars G Nordström beskrev i talet att Posten Norden som andra företag har ett samhällsuppdrag, det vill säga att inom gällande regelverk fullgöra sin uppgift på ett ansvarsfullt sätt och sammanväga kundernas, ägarnas och medarbetarnas intressen. Han sa att han fortfarande möter den felaktiga uppfattningen att Posten Nordens verksamhet skulle vara skattefinansierad och menade att koncernen måste bli tydligare med att berätta om utmaningar och nödvändiga förändringar. Lars G Nordström: 

-          Vår uppgift är att se till att vi har en ändamålsenlig produktionsapparat för de försändelser som vi ska förmedla. Vår uppgift är att se till att våra medarbetare med kompetens och engagemang löser våra kunders behov och att de har nödvändig infrastruktur till sitt förfogande. 

Beslut tagna vid årsstämman
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade omval av samtliga ledamöter, Fritz H Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius. Som  styrelsens ordförande omvaldes Fritz H Schur. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget om att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och med 250 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter. Stämman godkände vidare förslaget att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 62 500 kr utgå till utskottets ordförande och 50 000 kr till ledamot och för arbete inom ersättningsutskottet skall arvode om 37 500 kr utgå till utskottets ordförande och 25 000 kr till ledamot. Stämman beslutade vidare att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet. 

Ernst & Young med auktoriserade revisorn Lars Träff är valt revisionsbolag. På stämman meddelandes att upphandling av revisorer skall inledas under 2010. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att lämna en utdelning om 1 440 MSEK till ägarna. 

Stämman godkände de för stämman föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av styrelsen i mars. Förslaget innebär bland annat att inga rörliga lönedelar eller bonus utgår till ledande befattningshavare. 

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas på postennorden.com så snart det är justerat.VD och koncernchefen Lars G Nordströms tal finns i sin helhet på Posten Nordens hemsida. Lars G Nordströms anförande, Årsstämma 2010 Posten Norden kan läsas i bifogad fil.
 
Vid frågor kontakta:Posten Medierelationer, tel 08-23 10 10  

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-04-14 12:00