Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-09-29 08:58

Posten Norden miljardinvesterar i ny terminalstruktur

Koncernstyrelsen i Posten Norden har beslutat att investera i en ny terminalstruktur i Sverige som ger ökad flexibilitet i produktionen och möter de kraftiga förändringar i brev- och paketvolymer som förutses. Den ger ökad konkurrenskraft, bättre service och innebär att fler försändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg och på landsväg.

- Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.

Två nya brevterminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm. En ny pall- och paketterminal etableras i norra Stockholm. I Norrland investeras i en ny logistikstruktur med etablering i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Luleå samt i Östersund.

Den framtida terminalstrukturen skapar förutsättningar för fler samordnade transporter av brev, paket och övrigt gods. Det gäller inte minst i Norrland där ambitionen är att successivt öka andelen brev, paket och övrigt gods som transporteras med tåg längst med norrlandskusten. Förutsättningarna för det har ökat i och med statens investeringar i Botniabanan som möjliggör snabba och effektiva godstransporter till och från Norrland.

För brevverksamheten innebär den nya terminalstrukturen en ökad geografisk koncentration, vilket möjliggör en mer automatiserad och kostnadseffektiv produktion. Genom att två nya terminaler etableras i direkt anslutning till järnvägens stambanor kan fler försändelser transporteras med tåg. Terminalernas placering innebär även en effektivisering av fortsatta flyg och landsvägstransporter.

- Med den nya strukturen blir vi mer snabbfotade och får en mer flexibel produktionsstruktur. Det innebär att vi med ökad konkurrenskraft möter de stora brevvolymminskningar som förutses. Vi får kraftigt sänkta kostnader, minskar vår miljöpåverkan och skapar dessutom utrymme för förändringar i vårt kunderbjudande, säger Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige.

För att komma närmare kunderna etableras en ny pall- och paketterminal i norra Stockholm. För logistikverksamheten ska den framtida strukturen möta kundernas behov av senare hämtningstider och tidigare leveranstider. Dessutom ska förändringarna öka verksamhetens kapacitet och produktivitet.

- Den nya logistikstrukturen i Norrland innebär att norrlandsföretag kommer att kunna ge bättre service till sina kunder då de kommer att få fler timmar på sig att skicka beställningar. En väsentlig andel av Sveriges företagspaket till Norrland kommer dessutom att kunna levereras tidigare än idag. Förändringarna kommer även privatpersoner till godo då många kommer att få sina varor levererade till postombuden tidigare än idag, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik.

Den nya terminalstrukturen medför att verksamheterna vid terminalerna i Västerås och Karlstad flyttar till Hallsberg senast år 2013. Det sker också omflyttningar i terminalverksamheten i Stockholm. Terminalverksamheten i Tomteboda, Uppsala och delar av verksamheten vid terminalen i Årsta söder om Stockholm flyttas till Rosersberg norr om Stockholm, senast år 2014. Verksamheten vid ODR-terminalen i Norrköping flyttar till Hallsberg och Årsta senast år 2014. Den verksamhet som idag bedrivs vid paketterminalen i Ånge flyttas till Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå senast år 2014.

Totalt investeras 2,5 miljarder SEK och förändringarna innebär en årlig besparing om mer än 300 MSEK från år 2014. Drygt 2000 medarbetare berörs av förändringarna. Antalet medarbetare kommer att minska med drygt 500 under en fyraårsperiod. Nu närmast sker förhandlingar med de fackliga organisationerna.

- Posten Norden har en tradition av att hantera personalförändringar på ett ansvarsfullt sätt, vilket vi kommer att göra denna gång också. När vi de senaste åren anpassat vår personalstyrka till kraftigt minskade brevvolymer har det skett genom naturlig avgång och omställningsprogram som fungerat väldigt bra, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef.


Senast uppdaterad: 2010-09-29 08:58