Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-02-24 08:30

Bokslutskommuniké 2010: Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer

- Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring ökade rörelseresultatet med 28 %

- Fortsatt rörelseresultatförbättring under det fjärde kvartalet 2010. Exklusive struktur- och valutaförändring ökade rörelseresultatet med 44 %

- Nettoomsättningen uppgick till 41 669 (44 633) MSEK

- Resultat före skatt uppgick till 1 348 (2 439) MSEK

- Årets resultat, exklusive resultatandel och reavinst från belgiska bpost (dåvarande De Post – La Poste), som såldes i juli 2009, uppgick till 1 031 (196) MSEK

- Årets resultat uppgick till 1 031 (2 414) MSEK Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning enligt bolagets utdelningspolicy om 600 (1 440) MSEK samt en extra utdelning om 400 (0) MSEK

- Lars Idermark utsedd till ny VD och koncernchef

VD-kommentar, Lars G Nordström:

2010 var ett år av resultatförbättring för Posten Norden och rörelseresultatet ökade med 28 procent, exklusive struktur- och valutaförändringar. Vi har bedrivit ett fram­gångsrikt arbete med att anpassa kostnaderna och har effektiviserat produktion och administration samt reali­serat synergieffekter från samgåendet i enlighet med plan. Vi kan konstatera att vi har genomfört ett lyckat nordiskt samgående i väsentliga delar och samtidigt både parerat lågkonjunkturen och med framgång anpassat verksamheten till förändrade marknadsförutsättningar.

Vi agerar på en marknad under kraftig konkurrens och substitution driver brevvolymerna nedåt. Såväl kommuni­kations- som logistikaffären påverkas av prispress. Under året har dock en konjunkturåterhämtning skett i framförallt Sverige och Norge och efterfrågan på våra tjänster har stärkts i dessa länder. Samtidigt var konjunkturen i Dan­mark fortsatt svag.

Den låga ekonomiska aktiviteten samt den omfattande substitutionen i Danmark medförde minskad nettoom­sättning för Breve Danmark, medan rörelseresultatet stärktes väsentligt som en följd av betydande kostnadan­passningar. För Meddelande Sverige har konjunkturför­stärkningen haft en tydlig effekt och volymerna för B-post och direktreklam ökade. Omsättningen minskade något men affärsområdet stärkte sitt resultat.

Omfattande kostnadsminskningar inom affärsom­råde Informationslogistik medförde ett resultat som fortfarande var negativt, men bättre än föregående år. Tack vare konjunkturförbättring och ökad e-handel, och trots prispress och överkapacitet, kunde affärsområde Logistik redovisa en omsättningstillväxt för helåret. Framgångs­rika effektiviseringsåtgärder bidrog till att göra Logistik lönsamt igen.

Koncernen har beslutat investera i en ny terminalstruk­tur i mellersta och norra Sverige vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft, minska miljöpåverkan och förbättra våra förutsättningar att uppfylla samhällsuppdraget i Sve­rige. Under 2010 och inledningen av 2011 har ny post­lagstiftning trätt i kraft i både Danmark och Sverige. Den nya danska lagen är en viktig milstolpe som innebär en avreglering av den danska postmarknaden och ett säker­ställande av de samhällsomfattande tjänsterna. Den nya svenska postlagen ger inte koncernen samma möjligheter som den danska att möta behoven av service och prisförändringar på marknaden.

Posten Norden ska vara förstahandsvalet hos kun­derna när någonting ska skickas till, från eller inom Nor­den. Förutsättningarna därtill har förbättrats ytterligare under 2010 genom ökad kundnöjdhet och lönsamhet.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-02-24 08:30