Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-08-30 08:00

Delårsrapport januari-juni 2011: Utmanande marknad förstärker behovet av omställningar

 

April-juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 711 (10 231) MSEK. Exklusive valutaförändring minskade nettoomsättningen med 2%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 211 (261) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 12%
  • Resultat före skatt uppgick till 246 (254) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 154 (185) MSEK
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,2 (2,5) %
  • Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 8 (19) %
  • Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 46 (43) %
  • Avtal har tecknats om förvärv av logistikföretagen Eek Transport och Nils Hansson Logistics
  • Effektiviseringsprogram för att minska administrativa kostnader med cirka 1 miljard SEK, samt justeringar i koncernens ledningsstruktur

VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar:

PostNords utveckling för det andra kvartalet 2011 ligger i stort i linje med föregående kvartal. Resultatet kännetecknades dock av en utmanande situation med dramatiska volymfall i Danmark och en mer stabil utveckling i Sverige.

Koncernens logistikverksamhet fortsatte sammantaget att utvecklas i enlighet med plan. Under det andra kvartalet avtalades om förvärv av Eek Transport i Norge samt Nils Hansson Logistics i Sverige, i enlighet med vår strategi att genomföra förvärv för att bredda och ytterligare stärka vårt logistikerbjudande till kunderna.

Affärsområde Meddelande Sverige förbättrade sitt rörelseresultat, trots minskade intäkter från traditionell brevverksamhet, medan Informationslogistik har utvecklats sämre än väntat. En betydande omsättningsminskning inom affärsområde Breve Danmark har inte kunnat mötas av kostnadsminskningar i motsvarande utsträckning. Koncernen redovisar därför ett försvagat rörelseresultat för det andra kvartalet jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent.

Efter en stark inledning av året har svensk ekonomi mattats av något, även om konjunkturutvecklingen för helåret förväntas ligga i topp i Europa. Dansk konjunktur är svag och väntas förbli så under resterande del av 2011. Under det andra och inledningen av det tredje kvartalet har osäkerheten kring den globala ekonomin ökat väsentligt. Det råder stor oro på de finansiella marknaderna med kraftiga börsfall. Efterfrågan på våra tjänster är starkt kopplad till den makroekonomiska utvecklingen. Ökad ekonomisk instabilitet innebär därför ökad osäkerhet vad gäller efterfrågan på PostNords marknader inom kommunikation och logistik.

Vår danska brevverksamhet präglas av de accelererande volymfallen för brev och minskade volymer för oadresserad direktreklam, ODR. Volymutvecklingen återspeglade den svaga danska ekonomin samt den omfattande konkurrensen från digitala alternativ och andra aktörer som råder på marknaden och som även förstärks av konjunkturläget. Även vår svenska brevverksamhet erfar brevvolymfall, främst till följd av konkurrens genom ökande digitalisering.

De flesta postverksamheter i världen står inför liknande utmaningar som vi. I många länder pågår diskussioner om hur morgondagens posttjänster ska regleras och finansieras. Under de kommande åren förväntas de globala brevvolymerna minska med över 40 procent till följd av konkurrens från digitala alternativ. Vår bedömning är att Sverige och framförallt Danmark ligger något före i denna trend, men vi står likväl inför fortsatta betydande volymminskningar.

Vårt mål är att vi ska vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i norra Europa. PostNord är inne i en ny omställningsfas. Två år efter samgåendet mellan Post Danmark och Posten och etableringen av den nya koncernen ska vi ta nästa steg för att stärka effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Med en instabil global ekonomi och de strukturella marknadsförändringar som påverkar efterfrågan på våra tjänster i grunden, krävs omfattande förändringar för att ytterligare minska kostnaderna.

Vi genomför nu ett särskilt effektiviseringsprogram vilket med fullt genomslag från och med 2013 ska minska koncernens administrativa kostnader med cirka en miljard kronor. För att öka styrbarhet och resultatfokus genomförs med omedelbar verkan vissa justeringar i koncernens ledningsstruktur.

Vi måste även öka våra ansträngningar för att utveckla våra tjänster och intensifiera försäljningsinsatserna samt tillvarata tillväxtmöjligheterna inom logistikområdet.

Förändring i PostNords koncernledning

Som en konsekvens av förändringar i PostNords ledningsstruktur sker även med omedelbar verkan förändringar i PostNords koncernledning.

Johanna Allert blir medlem av koncernledningen och chef för en nyinrättad enhet för Shared Services, omfattande produktionsutveckling, miljö/TQM, fleet management, fastigheter, inköp samt shared services redovisning och HR. Rekrytering sker av en ny CFO och en chef för en nyinrättad koncernfunktion för Koncernstrategi.

Vice VD Göran Sällqvist och CFO Bo Friberg lämnar koncernen.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-08-30 08:00