Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-11-09 13:00

Delårsrapport januari-september 2011: Omställnings- och effektiviseringsinsatser för att möta marknads- och resultatutveckling

 

Juli- september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 195 (9 649) MSEK. Exklusive struktur och valutaförändring minskade nettoomsättningen med 4%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 295 (450) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 27%
 • Resultat före skatt uppgick till 325 (436) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 286 (363) MSEK
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (4,6) %
 • Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 7 (4) %
 • Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 47 (45) %
 • Initiering av effektiviseringsprogram för att minska administrativa kostnader med cirka 1 miljard SEK

Januari- september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 938 (30 798) MSEK. Exklusive struktur och valutaförändring minskade nettoomsättningen med 3%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 926 (1 243) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 15%
 • Resultat före skatt uppgick till 1 018 (1 232) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 784 (970) MSEK
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (4,0) %


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNords resultat för det tredje kvartalet 2011 präglades, liksom årets tidigare kvartal, av kraftigt minskande brevvolymer. Resultatet påverkades även av den fortsatt svaga ekonomiska utvecklingen i Danmark och en allmänt försämrad konjunkturutsikt. Den nordiska e-handelsmarknaden fortsätter att växa, vilket något kompenserar fallet i brevverksamheterna och samtidigt driver delar av logistikverksamheten. Den underliggande intjäningsförmågan är under press, men hittills förhållandevis stabil givet omständigheterna. Koncernen redovisar en rörelsemarginal för kvartalet på 3,2 procent.

Kombinationen av en högst osäker global ekonomisk utveckling och kraftiga volymfall för brev, utmanar dock vår verksamhet och ställer krav på ytterligare anpassning till efterfrågan. Under det tredje kvartalet och inledningen av det fjärde har vi bedrivit omfattande aktiviteter på ett antal områden, för att kunna genomföra kraftfulla insatser för omställning av verksamheten.

Sådana områden omfattar bland annat koncernens lednings- och styrformer, som snabbare måste kunna exekvera nödvändiga förändringar i verksamheten. De omfattar även en utveckling av koncernens strategi för att säkra en effektiv och lönsam meddelandeaffär samt en logistikaffär i lönsam tillväxt.

Under kvartalet inledde vi arbetet med det effektiviseringsprogram som ska minska våra administrativa och indirekta kostnader på alla nivåer med cirka en miljard kronor, med full effekt från och med 2013. Vi ser en potential att öka effektiviteten i de administrativa funktionerna inte minst genom ökad samordning inom koncernen.

Trots de omfattande förändringar vi genomför i koncernen, är det glädjande att kunna konstatera att våra kvalitetsnivåer för brev fortsatt ligger på höga nivåer. Internationellt sett intar PostNord en särställning när det gäller kvalitet. Det är en position som vi avser att vårda.

Resultatutvecklingen för det tredje kvartalet understryker betydelsen av genomgripande omställningar i verksamheten, så att vi skapar rätt förutsättningar för att möta förändringarna på våra marknader. Ytterst syftar de till att säkra en tillfredställande och uthållig värdeutveckling i koncernen. Med de aktiviteter som nu vidtas i koncernen, möjliggör vi för PostNord att vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i norra Europa.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-11-09 13:00