Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-05-18 08:00

Delårsrapport januari–mars 2011: Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar

- Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918) MSEK. Exklusive valutaförändring minskade nettoomsättningen med 3%
- Rörelseresultatet uppgick till 420 (532) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 8%
- Resultat före skatt uppgick till 447 (542) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 344 (422) MSEK
- Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 8 (18)%
- Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 46 (46)%
- Förvärv av Eek Transport AS, en de tio största leverantörerna av transport- och logistiktjänster i Norge
- Koncernen har bytt namn från Posten Norden till PostNord AB (publ)

 
VD och koncernchef Lars Idermark kommentar:
Den starka återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, vilket återspeglas i PostNords volymer och intäkter från B-post och ODR samt i logistikverksamheten i Sverige. Dansk ekonomi uppvisar fortsatt svaghet, vilket kombinerat med kraftig konkurrens slår mot koncernens verksamheter i landet. Sammantaget minskade koncernens nettoomsättning under kvartalet, vilket berodde på den starka svenska kronan och den konkurrens från digitalisering och andra aktörer som råder för brev i både Sverige och Danmark.

Vår danska brevverksamhet redovisar en betydande och accelererande volymnedgång och minskande intäkter, vilket återspeglar en våg av digitalisering av myndigheters och stora företags kommunikation i Danmark. De villkor som följer av den nya danska postlagen har möjliggjort för Breve Danmark att använda en ny och mer diversifierad prismodell som närmare kopplar priset till kostnaden för produktionen, och de ger även en potential till högre effektivitet.

Koncernen har fortsatt att minska kostnaderna under kvartalet, men detta har inte kunnat kompensera fullt ut för försäljningsutvecklingen. PostNord redovisar därför en försämring av rörelseresultatet för det första kvartalet. Rörelsemarginalen minskade till 4,2 procent.

Med Norden som hemmamarknad ska PostNord vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i norra Europa. Efter en framgångsrik implementering av samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB, genomför vi nu en utveckling av koncernens långsiktiga strategi för att nå detta mål.

Vi riktar fokus på affärs- och tjänsteutveckling för att möta marknadsförändringarna. Vi ska vara aktiva med att fortsätta utveckla den underliggande affären. PostNord ska också visa prov på innovationskraft och växa där vi ser möjligheter att utveckla ny och lönsam affär. Vi ska engagera oss i samarbeten eller göra förvärv där vi ser att vi kan stärka vårt erbjudande eller vår position.

Det förvärv av Eek Transport som vi presenterar idag, är ett steg i denna riktning. Med förvärvet kompletterar vi vår verksamhet i Norge och stärker vår position och våra möjligheter på logistikmarknaden i landet. Utvecklingen på marknaden samt koncernens resultat för årets första kvartal illustrerar också betydelsen av fortsatta och genomgripande kostnadsanpassningar för att parera de snabba och stora förändringarna och stärka lönsamheten.

Pressträff
PostNord avhåller pressträff om delårsresultatet för perioden januari–mars 2011 samt om förvärvet av Eek Transport, onsdagen den 18 maj kl 09.30 vid PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24 i Solna. Vid pressträffen medverkar PostNords VD och koncernchef Lars Idermark, CFO Bo Friberg samt Henrik Höjsgaard, affärsområdeschef Logistik i PostNord.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-05-18 08:00